Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)

Thông báo chi tiết

Tiêu đềTriển khai Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14: Nội dung xác định đơn vị lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án
Nội dung

​Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 quy định về lập chủ trương đầu tư dự án đầu tư công đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân các các cấp như sau:

- Khoản 1, Điều 24 quy định đối với Dự án nhóm A: Chủ tịch UBND cấp tỉnh giao cơ quan chuyên môn hoặc UBND cấp huyện tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

- Khoản 1, Điều 27 quy định đối với Dự án nhóm B, C: Chủ tịch UBND các cấp giao cơ quan chuyên môn hoặc UBND cấp dưới trực tiếp lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Với quy định trên thì thẩm quyền lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi/báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh hoặc UBND cấp huyện.

Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 quy định cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh như sau:

- Khoản 1, Điều 9 quy định “Cơ quan chuyên môn thuộc UBND được tổ chức ở cấp tỉnh, cấp huyện, là cơ quan tham mưu, giúp UBND thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân cấp, ủy quyền của cơ quan nhà nước cấp trên”.

- Khoản 2, Điều 20 quy định “Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh gồm có các Sở và cơ quan tương đương Sở”.

Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định như sau:

- Điều 8, Điều 9 quy định các sở được tổ chức thống nhất ở các địa phương gồm: Sở Nội vụ; Sở Tư pháp; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giao thông vận tải; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Thanh tra tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân; Sở Ngoại vụ.

Như vậy, thẩm quyền hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi/báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công do UBND tỉnh quản lý là Sở Nội vụ; Sở Tư pháp; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giao thông vận tải; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Thanh tra tỉnh; Văn phòng UBND; Sở Ngoại vụ; Ban Dân tộc thuộc UBND tỉnh hoặc UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

Thực tế hiện nay có một số dự án được UBND tỉnh giao nhiệm lập cáo nghiên cứu tiền khả thi/báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư công do UBND tỉnh quản lý không phải là UBND cấp huyện hoặc cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh như đã nêu trên mà là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai … nên chưa đảm bảo đúng quy định của Luật Đầu tư công năm 2019.

Để đảm bảo thực hiện đúng các nội dung trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 1836/SKHĐT-TĐ ngày 27/5/2020 tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo một số nội dung cụ thể:

1. Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công do UBND tỉnh quản lý:

a) Đối với các dự án có Văn bản của UBND tỉnh chấp thuận cho lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi/báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư mà đơn vị đang tổ chức lập và chưa trình thẩm định thì: 

+ Trường hợp các đơn vị được giao nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi/báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh hoặc UBND cấp huyện như nêu trên: Các đơn vị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao tại các Văn bản của UBND tỉnh về chấp thuận cho lập và trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

+ Trường hợp các đơn vị được giao nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi/báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư không phải là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh như nêu trên: Các đơn vị có báo cáo gửi cơ quan chuyên môn quản lý ngành, lĩnh vực của mình đề nghị xem xét để tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi/báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Sau đó, cơ quan chuyên môn quản lý ngành, lĩnh vực làm đầu mối tổ chức lập và trình duyệt chủ trương đầu tư dự án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

b) Đối với các dự án đã được Hội đồng thẩm chủ trương đầu tư họp thống nhất thông qua, yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ về số lượng hoặc cả về nội dung tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thông qua chủ trương đầu tư và các dự án đang trình thẩm định chủ trương đầu tư:

+ Trường hợp các đơn vị được giao nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi/báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh hoặc UBND cấp huyện: Các đơn vị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao tại các Văn bản của UBND tỉnh cho lập và trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

+ Trường hợp đơn vị được giao nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi/báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư không phải là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh: Các đơn vị có báo cáo gửi cơ quan chuyên môn quản lý ngành, lĩnh vực của mình đề nghị xem xét để tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi/báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Sau đó, cơ quan chuyên môn quản lý ngành, lĩnh vực làm đầu mối tổ chức lập và trình duyệt chủ trương đầu tư dự án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

2. Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công do UBND cấp huyện, cấp xã quản lý:

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 27 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 và tham khảo các nội dung do UBND tỉnh xử lý đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công do UBND tỉnh quản lý, tham mưu UBND cấp huyện triển khai thực hiện trên địa bàn các huyện, thành phố./.


PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ


Ngày đăng04/06/2020
Tập tin đính kèm

Các thông báo khác

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​