Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2019)
Chào mừng kỷ niệm 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2019)
Chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019)

Thông báo chi tiết

Tiêu đềTriển khai Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Nội dung

Ngày 09/4/2019, UBND tỉnh có Văn bản số 3993/UBND-KTNS v/v triển

khai Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, trong

đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ngành đơn vị có liên

quan để triển khai Nghị định trên địa bàn tỉnh; đồng thời tham mưu, đề xuất

UBND tỉnh xử lý những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy

định. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai thực hiện tại Văn bản số 1359/SKHĐT-TĐ ngày 22/4/2020, cụ thể như sau:

1. Về việc triển khai Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính

phủ:

Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai Nghị định này đến các đơn vị để thực

hiện theo quy định. Để xem thông tin chi tiết, đề nghị các đơn vị truy cập cổng

thông tin Chính phủ tại địa chỉ http://vanban.chinhphu.vn.

2. Về việc tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xử lý những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh:

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các sở ngành liên quan và UBND

cấp huyện để tham mưu UBND tỉnh ban hành hướng dẫn cụ thể về:

- Trình tự, thủ tục thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu

tư công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (thay thế Hướng dẫn 1756/HD-UBND ngày

12/3/2015 của UBND tỉnh).

- Quy định thẩm quyền quyết định đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, quyết

định phê duyệt thiết kế và dự toán, thẩm định chi phí chuẩn bị đầu tư, thẩm định

thiết kế và dự toán dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (thay thế Quyết

định số 60/2016/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh).


​PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ


Ngày đăng02/06/2020
Tập tin đính kèm

Các thông báo khác

1 - 10 Next

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​