Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Tổng đài 10220251.1022
Chương trình công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2019
Cập nhật 25/03/2019 14:45 Xem với cỡ chữ
 

​         1. Mục tiêu

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác tham mưu UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, bao gồm: tham mưu tổng hợp về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh cấp các quyết định chủ trương đầu tư và quản lý về đầu tư; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, nguồn viện trợ phi Chính phủ; quản lý đầu tư công và công tác đấu thầu; quản lý và thực hiện công tác đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh hợp tác xã theo thẩm quyền; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể; đầu mối hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức cung ứng các dịch vụ công theo quy định.

2. Nhiệm vụ

Năm 2019 là năm thứ tư thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X, Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh (Khóa VIII) về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 5 năm 2016 – 2020, với nhiệm vụ là cơ quan tham mưu tổng hợp về kinh tế xã hội của tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Đề xuất các giải pháp điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu năm 2019 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh.

- Tiếp tục đề xuất triển khai có hiệu quả Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và các đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh.

- Tiếp tục đề xuất cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần cải thiện chỉ số PCI, hỗ trợ doanh nghiệp, tạo thuận lợi tạo điều kiện các thành phần kinh tế đầu tư sản xuất, kinh doanh.

- Tiếp nhận, tham mưu xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, các hồ sơ cấp mới, điều chỉnh, thu hồi quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án đầu tư thuộc các thành phần kinh tế, dự án NGOs, ODA, các dự án đầu tư công, đúng định hướng ưu tiên, đúng tiến độ, đúng quy định pháp luật.

- Rà soát đề xuất dự án có khả năng kêu gọi đầu tư theo các hình thức đối tác công tư PPP để công bố mời gọi đầu tư nhằm giải quyết kịp thời nhu cầu của xã hội. Tăng cường huy động các nguồn lực, tạo bước phát triển mạnh mẽ trong đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh, huyện Nhơn Trạch.... Phối hợp, hỗ trợ triển khai thực hiện nhanh và hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khu đất dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

- Tham mưu, đề xuất các nội dung liên quan đến Luật Quy hoạch, quy họach vùng, các quy hoạch, kế họach phát triển kinh tế xã hội có liên quan;

- Tham mưu, đề xuất Đề án điều chỉnh bổ sung các KCN;  các giải pháp thực hiện đề án khắc phục ô nhiễm môi trường và chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1.

- Tăng cường cải cách hành chính, phát huy sáng kiến, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xử lý hồ sơ.

- Chú trọng công tác giám sát đánh giá đầu tư theo kế hoạch thanh kiểm tra năm 2019.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Tỉnh ủy, UBND tỉnh,

Trên cơ sở nhiệm vụ cụ thể nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Chương trình công tác năm 2019 (Kèm theo phụ lục).

3. Phân công thực hiện :

- Căn cứ chương trình công tác năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, yêu cầu lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Trung tâm tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp phổ biến đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức để tổ chức triển khai thực hiện.

- Giao Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, căn cứ Chương trình công tác năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện của các phòng, đơn vị; tham mưu Ban Giám đốc chỉ đạo thực hiện, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và đạt hiệu quả.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh cần bổ sung, điều chỉnh thì lãnh đạo các phòng nghiệp vụ báo cáo Ban Giám đốc để xem xét xử lý./.


Phòng THQH

 
TIN ĐÃ ĐƯA
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn