Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Tổng đài 10220251.1022
Thông tin khác
Triển khai các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế.
Cập nhật 28/01/2019 11:06 Xem với cỡ chữ
 

​       Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động số 10303/CTr-UBND ngày 09/10/2017 về thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung Ương Đảng Khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế trong đó:

 Đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng chú trọng và ngày càng dựa nhiều hơn vào các nhân tố thúc đẩy tăng năng suất lao động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, mọi tiềm năng, lợi thế của địa phương. Kết hợp hợp lý giữa tăng trưởng theo chiều rộng và chiều sâu, trong đó lấy tăng trưởng theo chiều sâu là hướng chủ đạo. Chuyển dần từ tăng chủ yếu dựa vào đầu tư và xuất khẩu sang tăng trưởng dựa đồng thời vào cả đầu tư, xuất khẩu và thị trường trong nước. Chuyển dần từ dựa vào gia tăng số lượng các yếu tố đầu vào của sản xuất sang dựa vào tăng năng suất, chất lượng lao động, ứng dụng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Khai thác và phát huy tối đa nội lực kết hợp với thu hút và sử dụng hiệu quả ngoại lực. Đổi mới mô hình tăng trưởng gắn kết chặt chẽ với cơ cấu lại nền kinh tế với trọng tâm ưu tiên là: cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn, thuận lợi cho khởi nghiệp và đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu và triển khai ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; cơ cấu lại đầu tư công; cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước; cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng.

- Căn cứ Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kết quả thực hiện tình kinh tế - xã hội năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 2018 của tỉnh Đồng Nai, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh triển khai xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2018 của tỉnh Đồng Nai cho từng ngành, từng đơn vị. Tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ xem xét một số nội dung về đẩy nhanh xây dựng các khu tái định cư và bồi thường giải phóng mặt bằng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, về vướng mắc của Luật Đầu tư, các dự án ưu đãi đầu tư có sử dụng đất công, kiến nghị bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn từ nguồn do doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn, bổ sung danh mục dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 ngân sách trung ương và nguồn vốn nước ngoài (ODA), bổ sung nguồn vốn chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh đối với Dự án Kè chống sạt lỡ bờ sông Đồng Nai,...

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5047/KH-UBND ngày 10/6/2014 để tổ chức triển khai, quán triệt đến các Sở, Ban ngành, địa phương, đơn vị về các mục tiêu, nhiệm vụ tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 19/02/2013, Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 19/6/2013, Nghị quyết số 86/2014/QH13 của Quốc hội về hoàn thiện Đề án tái cơ cấu kinh tế tỉnh. Trong đó tập trung triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 theo Luật Đầu tư công, đã được HĐND tỉnh thông qua. Thực hiện hiệu quả các cơ chế phân bổ và quản lý sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả đầu tư nhà nước theo Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu và các quy định của pháp luật. Sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án đầu tư để triển khai thực hiện, nhất là các dự án có ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, các dự án cấp bách. Tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng (kể cả nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn dân cư, doanh nghiệp). Tiếp tục thực hiện thoái vốn tại các doanh nghiệp còn chưa hoàn thành vào năm 2017 và tổ chức thực hiện thoái vốn tại các doanh nghiệp đã được phê duyệt theo lộ trình sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại tại Quyết định số 4328/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của UBND tỉnh về “Danh mục doanh nghiệp sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty giai đoạn 2017-2019”. Tiếp tục triển khai Đề án tái cơ cấu các TCTD theo kế hoạch của tỉnh và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giai đoạn 2016- 2020. Tiếp tục giám sát việc thực hiện cơ cấu lại Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn nhằm nâng cao năng lực hoạt động.

Các kế hoạch, chương trình trên đạt được một số kết quả nhất định. Kết quả phát triển kinh tế và xã hội năm 2017 như sau:

- Tổng sản phẩm trên địa bàn - GRDP (theo giá so sánh 2010) tăng 8,0%;

- Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt khoảng 91 triệu đồng (tương đương khoảng 4.012 USD).

 - Tổng thu ngân sách trên địa bàn là 48,8 nghìn tỷ đồng, đạt 101% dự toán đầu năm, tăng 13% so với cùng kỳ.

- Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2017 là 83 ngàn tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch, tăng 9% so cùng kỳ.

- Kim ngạch xuất khẩu năm 2017, đạt khoảng 17 tỷ USD, tăng 11,8% so cùng kỳ, tăng cao so với mục tiêu đề ra. Kim ngạch nhập khẩu năm 2017 đạt trên 14,7 tỷ USD, tăng 11% so cùng kỳ.

- Giảm 0,32% tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) của tỉnh.

- Công tác quốc phòng - an ninh bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu giao quân, chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu ở 3 cấp (tỉnh, huyện, xã).

 Chi đoàn

 
TIN ĐÃ ĐƯA
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn