Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Tổng đài 10220251.1022
Thông tin khác
Tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg Quý III năm 2018
Cập nhật 28/01/2019 10:47 Xem với cỡ chữ
 

​    Thực hiện Kế hoạch số 7912/KH-UBND ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 (Kế hoạch triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ); văn bản số 7187/UBND-KT ngày 24/7/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện Chị thị 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ;

Thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg, công tác hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển được quan tâm chú trọng với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Về cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin

- Trung tâm hành chính công và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các địa phương tiếp tục rà soát bổ sung các thủ tục hành chính, dịch vụ công cần thiết; tăng cường triển khai mô hình “phi địa giới hành chính” tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, dịch vụ công giữa Trung tâm hành chính công tỉnh hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính như triển khai phần mềm quản lý lưu trú, tạm trú của ngành Công an; lấy ý kiến thủ tục hành chính giữa các đơn vị, địa phương trên phần mềm Egov. Trong Quý III năm 2018, tỷ lệ giải quyết hồ sơ trong hạn đạt 95%, tỉnh thường rà soát điều chỉnh phân hệ thống kê trên phần mềm một cửa theo các trạng thái quy trình giải quyết hồ sơ để tích hợp công khai đảm bảo đồng bộ, thống nhất, làm cơ sở đánh giá trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính.

2. Hỗ trợ doanh nghiệp về chính sách tín dụng

Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 39 ngân hàng với 52 Chi nhánh ngân hàng và 215 phòng giao dịch trực thuộc (bao gồm phòng giao dịch của NH Chính sách xã hội và chi nhánh cấp 2 của NH Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Đồng Nai); 36 Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) và 12 phòng giao dịch của QTDND; 04 chi nhánh Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV cho người lao động nghèo tự tạo việc làm (trước đây là Quỹ trợ vốn CEP).

a) Nguồn vốn: Đến ngày 30/9/2018, tổng vốn huy động trên địa bàn đạt 169.218 tỷ đồng, tăng 2,30% so đầu năm; trong đó: tiền gửi tiết kiệm tăng 0,03%; Tiền gửi thanh toán tăng 10,01% so đầu năm. Tiền gửi tiết kiệm tăng trưởng thấp do ảnh hưởng tâm lý người dân qua các vụ việc một số NHTM làm thất thoát tiền gửi và tình hình một số QTDND trên địa bàn mất khả năng chi trả; do nhu cầu đầu tư và giá bất động sản tăng nên người dân đã chuyển hướng hạn chế gửi tiền vào ngân hàng mà đầu tư vào bất động sản.

b) Về dư nợ cho vay: Đến 30/9/2018, tổng dư nợ cấp tín dụng trên địa bàn ước đạt 186.038 tỷ đồng, tăng 16,50% so với đầu năm (nợ xấu ước chiếm 1,01% trên tổng dư nợ cho vay), trong đó dư nợ cho vay ước đạt 182.808 tỷ đồng, tăng 16,80% so đầu năm. Dư nợ cho vay tăng khá cao do các ngân hàng thương mại trên địa bàn đã tích cực chủ động tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm, chủ yếu cho vay đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu trên địa bàn.

c) Về tình hình hoạt động các Quỹ tín dụng nhân dân:

Hiện tại, trên địa bàn Đồng Nai có 06 Quỹ tín dụng nhân dân (Thái Bình, Tân Tiến, Thanh Bình, Dầu Giây, Quảng Tiến và Gia Kiệm) đang kiểm soát đặc biệt theo quy định của pháp luật. Tình hình chi trả khách hàng tính đến thời điểm 28/8/2018 như sau:

Đã thực hiện chi trả 03 đợt tại 05 QTDND (Thái Bình, Tân Tiến, Thanh Bình, Dầu Giây, Quảng Tiến) cho 1.862 khách hàng, số tiền 143.824,2 triệu đồng (đạt 1.862 khách hàng /2.655 khách hàng = 70% tổng số khách hàng và 143.824,2 triệu đồng/1.444.839 triệu đồng = 10% số tiền phải chi trả). Đã thực hiện chi trả hết tiền gửi của khách hàng tại QTDND Thái Bình đã hoàn tất đối với 54 khách hàng (160 sổ tiết kiệm) với tổng số tiền 48.203 triệu đồng. Còn lại 03 khách hàng (06 sổ tiết kiệm) với tổng số tiền 472,4 triệu đồng (Lý do 02 khách hàng đi nước ngoài, uỷ quyền chưa hợp lệ; 01 khách hàng không tìm thấy địa chỉ). Việc chi trả 03 đợt mới thực hiện được đối với những khách hàng nằm trong hệ thống sổ sách kế toán, những khách hàng nằm ngoài hệ thống sổ sách kế toán chưa được chi trả, đang chờ các cơ quan chức năng phê duyệt.

d) Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Quỹ đầu tư phát triển tỉnh chủ động phối hợp với các Sở ban ngành thống nhất hướng hỗ trợ về vốn theo hình thức cho vay khi các tồ chức, cá nhân đạt giải cao trong các cuộc thi khởi nghiệp.

- Tình hình giải ngân cho vay đầu tư của Quỹ đầu tư phát triển: Ước kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2018, Quỹ đầu tư phát triển đã giải ngân đầu tư đối với 03 doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, với số vốn cho vay ước đạt 15.750 triệu đồng (gồm Doanh nghiệp tư nhân Hoàn Thành: 4.567 triệu đồng; Công ty cổ phần gốm Việt Thành có 02 khoản vay: 2.053 triệu đồng và Công ty TNHH Duy Hiếu: 9.130 triệu đồng).

- Về hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh: Chưa thực hiện do chưa có yêu cầu hỗ trợ lãi suất của các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND ngày 06/8/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế hỗ trợ lãi suất sau đầu tư đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, được ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển thực hiện. Do chưa có nhu cầu hỗ trợ nên Sở Tài chính chưa cấp vốn để thực hiện cơ chế này. Sau khi có nhu cầu hỗ trợ lãi suất, Sở Tài chính sẽ cấp vốn theo quy định.

- Về bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh: Hiện nay, Quỹ đang nghiên cứu Nghị định 34/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ để dự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh Tín dụng theo Quy định mới.

3. Hỗ trợ trong công tác đăng ký doanh nghiệp, thu hút đầu tư

Hoạt động đăng ký kinh doanh:

- Ước tính 9 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đăng ký thành lập mới doanh nghiệp và bổ sung tăng vốn là: 29.352 tỷ đồng, tăng 24 % so với cùng kỳ năm 2017, trong đó số đăng ký thành lập mới là 2.685 doanh nghiệp, tăng 12% so với cùng kỳ (cùng kỳ 2017 là 2.400 doanh nghiệp) với số vốn đăng ký là 22.379 tỷ đồng và 412 lượt doanh nghiệp đăng ký tăng vốn với vốn đăng ký bổ sung là 6.973 tỷ đồng

- Tiếp tục triển khai thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng và trả kết quả tại nhà: ước 9 tháng đầu năm có 7.327 lượt doanh nghiệp đăng ký trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, 907 doanh nghiệp đăng ký trả kết quả tại nhà.

- Triển khai thực hiện đề án hỗ trợ doanh nghiệp: Trong 9 tháng đầu năm 2018, thực hiện hỗ trợ, soạn thảo được 602 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, thông báo sử dụng mẫu dấu và đăng tải trên hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia cho các cá nhân, doanh nghiệp có đề nghị.

- Về tình hình giải thể doanh nghiệp: Trong 9 tháng đầu năm 2018, có 214 doanh nghiệp giải thể với số vốn 1.992 tỷ đồng và 201 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động. Các doanh nghiệp này, chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa và thuộc khu vực kinh tế tư nhân chủ yếu là do kinh doanh không hiệu quả.  

- Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tiếp cận các công cụ quản lý: theo đề án  đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Công ty Cổ phần MISA đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp bằng việc tặng phần mềm kế toán cho doanh nghiệp mới thành lập, giúp cho doanh nghiệp nâng cao năng lực, minh bạch tài chính, thuế và giảm chi phí đầu tư cho doanh nghiệp mới khởi nghiệp. Theo đó, các doanh nghiệp đăng ký mới thành lập từ tháng 01/01/2016 đến 31/12/2018 được tặng miễn phí phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET 2017 gói Starter trị giá 2.950.000 đồng, đồng thời được hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán cho các doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tập huấn.

- Bên cạnh đó, nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp khi tiếp cận các thông tin về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Sổ tay tổng hợp các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, cập nhật chính sách mới theo năm (đây sẽ là cẩm nang đồng hành cùng doanh nghiệp, các bạn sinh viên, thanh niên trong bước đầu của quá trình khởi nghiệp. Nội dung Sổ tay đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Hoạt động thu hút đầu tư trong nước: Tính đến ngày 30/9/2018, tổng vốn đầu tư trong nước đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư và điều chỉnh tăng vốn là 22.246,6 tỷ đồng, tăng 17,8% so cùng kỳ, trong đó: 59 dự án cấp mới, tăng 34% so cùng kỳ với vốn đăng ký 21.365 tỷ đồng (trong đó dự án Khu đô thị du lịch sinh thái của Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Gold Long Thành tại thành phố Biên Hòa với tổng vốn đăng ký là 4.950 tỷ đồng, chiếm khoảng 22,3% tổng vốn đầu tư trong nước) và 17 dự án điều chỉnh tăng vốn, tăng 112,5% so cùng kỳ với tổng vốn bổ sung 881,6 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 781 dự án còn hiệu lực, tổng vốn là 221.964,6 tỷ đồng.

Hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): Tổng vốn đăng ký cấp mới và dự án tăng vốn đến ngày 30/9/2018 là 1.419,4 triệu USD, đạt 141,9% so kế hoạch năm, tăng 48,6% so cùng kỳ; trong đó cấp mới 90 dự án với tổng vốn đăng ký 648 triệu USD và 81 dự án tăng vốn 771,4 triệu USD. Dự kiến giải ngân 9 tháng đầu năm đạt 305 triệu USD (tương đương 7.114,3 tỷ đồng), đạt 30,5% so với dự kiến giải ngân cả năm. Nguyên nhân, tiến độ giải ngân thấp so với cùng kỳ do một số nước đang thắt chặt chính sách chuyển nguồn ngoại tệ ra nước ngoài; chính sách bảo hộ kinh tế của Mỹ nên các doanh nghiệp đang có xu hướng sản xuất sản phẩm để xuất qua thị trường Mỹ phải tạm dừng kế hoạch lại; song song đó các chủ đầu tư phải lên phương án kinh doanh khác nên việc giải ngân vốn bị chậm trễ. Bên cạnh đó, trong năm 2017 các dự án lớn đã giải ngân gần hết số vốn đầu tư đăng ký, các dự án mới cấp và điều chỉnh những tháng đầu năm 2018 đang làm các thủ tục đất đai, xây dựng nên số vốn giải ngân chưa cao. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai tăng cường rà soát tiến độ góp vốn, tiến độ thực hiện các dự án FDI, đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và tiến độ góp vốn trong những tháng cuối năm. Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 1.363 dự án còn hiệu lực, tổng vốn là 28,17 tỷ USD.

Chi đoàn

 
TIN ĐÃ ĐƯA
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn