Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)
Kết quả PCI tỉnh Đồng Nai 2019 và giải pháp cải thiện PCI năm 2020.

​       Kết qu điu tra ch s năng lc cnh tranh cp tnh (PCI) năm 2019, Đồng Nai đạt 65,82 đim, xếp hng 23/63 tnh thành, xếp hng khá. So sánh vi kết qu điu tra PCI năm 2018 thì tng đim các ch s thành phn năm 2019 ca tnh tăng 1,98 đim, th hng tăng 3 bc so vi năm 2018. Trong 10 ch s thành phn ca PCI năm 2019 thì có 7 ch s Đồng Nai tăng đim, còn li 3 ch s gim đim là gia nhp th trường, tiếp cn đất đai và chi phí không chính thc.

Kết qu PCI Đồng Nai năm 2019 đã có bước phát trin nhưng chưa đạt được mong mun ca tnh. Kết qu đánh giá không ch riêng v mt ngành, địa phương nào mà là kết qu ca doanh nghip đánh giá v hot động ca c h thng chính tr ca tnh, vì vy tnh quan tâm các gii pháp gii pháp tiếp tc đẩy mnh tuyên truyn và khc phc v hành vi giao tiếp, thái độ ng x ca cán b công chc vi doanh nghip. Phn đấu năm 2020 Tng đim PCI tăng t 2  4 đim so vi năm 2019 đạt t 67,15 - 68,15 đim, thuc nhóm 20 tnh thành có tng đim PCI cao nht. Để đạt mc tiu này cn phi:

Ưu tiên tp trung bng các gii pháp ci cách c th, sát thc tin ci thin đim s và th hng ca các ch s: Gia nhp th trường, tiếp cn đất đai, tính minh bch, chi phí thi gian, dch v h tr doanh nghip, đào to lao động, chi phí không chính thc, tính năng động, cnh tranh bình đẳng, thiết chế pháp lý và An ninh trt t.

Ch động phi hp vi các B ngành, Phòng Công nghip và Thương mi Vit Nam (VCCI) và các t chc liên quan để nm bt chun xác thông tin làm căn c xây dng các gii pháp thc hin; tp trung nghiên cu, hướng dn, ph biến kp thi đến cng đồng doanh nghip biết các cơ chế, chính sách ca trung ương và địa phương.

Lãnh đạo tng cơ quan khn trương ch đạo, nghiên cu, phân tích chi tiết tng ch s thành phn và ban hành chương trình hành động vi nhng nhim v, gii pháp c th, thiết thc đổi mi cách làm, sáng kiến nhm áp dng hiu qu vi các ch s được giao ch trì để trin khai hiu qu, đạt mc tiêu ca tnh. T chc trao đổi nghiên cu kinh nghim ti các địa phương có ch s thành phn PCI trong nhóm các tnh thành có ch s cao nht nhm đưa ra gii pháp phù hp nâng cao ch s PCI ca tnh.

Đồng thi tích cc trin khai các gii pháp đã đề ra ti Kế hoch s 4530/KH-UBND ngày 21/4/2020 ca UBND tnh v vic trin khai thc hin Ngh quyết s 02/NQ-CP ca Chính ph v tiếp tc thc hin nhng nhim v, gii pháp ch yếu ci thin môi trường kinh doanh, nâng cao năng lc cnh tranh quc gia năm 2020 trên địa bàn tnh Đồng Nai.

S Kế hoch và Đầu tư  tiếp tc xác định Doanh nghip là động lc phát trin ca nn kinh tế, tiếp tc trit để thc hin ch trương “chính quyn đồng hành cùng doanh nghip, các th tc hành chính ca doanh nghip bng cơ chế "mt ca",  mt ca liên thông, mt ca liên thông hin đại, kp thi lng nghe và gii quyết các khó khăn vướng mc ca doanh nghip vi th tc rõ ràng, công khai, minh bch, bình đẳng cho mi thành phn kinh tế; S quan tâm chăm sóc đến nhà đầu tư ca Đồng Nai, là mt trong các yếu t quan trng trong thu hút đầu tư. Luôn quan tâm phát trin ngun nhân lc có trình độ, năng lc, phm cht... đáp ng yêu cu trong tng giai đon phát trin. Trong điu kin toàn cu hóa, t do hóa thương mi và s đổi mi khoa hc, công ngh din ra nhanh chóng, đòi hi lc lượng lao động phi thích nghi tt vi quá trình này. Tiếp tc bãi b, đơn gin hóa các quy định v điu kin kinh doanh; thc thi đầy đủ, trit để nhng ci cách v điu kin kinh doanh đã thc hin.

Phòng THQH

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​