Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Tổng đài 10220251.1022
Hỗ Trợ Doanh Nghiệp
Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Cập nhật 25/01/2019 10:59 Xem với cỡ chữ
 

      Ngày 24/10/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 11320/KH-UBND về thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

      Mục tiêu của kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ đi vào cuộc sống, phù hợp với thực tiễn của tỉnh; đẩy nhanh tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi bình đẳng, ổn định để các doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ động hoạt động và phát triển bền vững đóng góp ngày càng tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Phát huy tính chủ động, xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Cụ thể hoá các mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra trong việc thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Tạo sự chuyển biến thật sự trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyn, ph biến, hướng dn và thc hin các văn bn pháp lut v h tr doanh nghiệp nhỏ và vừa thuc lĩnh vc được phân công để mi người nâng cao nhn thc v hot động h tr doanh nghiệp nhỏ và vừa, qua đó tích cc hưởng ng và t chc thc hin nghiêm túc các cơ chế, chính sách h tr đối vi doanh nghiệp nhỏ và vừa.    Các cp, các s, ban, ngành t chc trin khai thc hin kp thi và có kết qu các nhim v được giao, trên cơ s b trí và cân đối các ngun lc để đảm bo tính kh thi, nâng cao hiu qu s dng các ngun lc, đảm bào h tr có trng tâm, trng đim, ưu tiên các ngành, các lĩnh vc có tim năng và li thế ca tnh. Đồng thi huy động mnh m các ngun lc xã hi tham gia hot động h trợ, thúc đẩy phát trin các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tnh. Trong đó, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị đầu mối thực hiện công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

Chi Đoàn 

TIN ĐÃ ĐƯA
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn