Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2019)
Chào mừng kỷ niệm 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2019)
Chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019)
Triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

​     Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.  

     Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công năm 2020 đã được giao và chủ động thực hiện việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3013/UBND-KTNS ngày 23/3/2020 về việc triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, theo đó chỉ đạo một số nội dung cụ thể:

      I. Một số nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020:

     1. Trên cơ sở Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2020 của UBND tỉnh, đề nghị Sở Tài chính khẩn trương nhập dự toán cho các dự án trên Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS). 

     Đối với các dự án do UBND cấp huyện giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, đề nghị UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa khẩn  trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, giao hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 ngay trong tháng 3/2020; và chỉ đạo phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện khẩn trương nhập dự toán cho các dự án trên Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS).

     2. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2020:

     Các đơn vị chủ đầu tư các dự án do UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch và UBND cấp huyện chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp huyện: 

     - Khẩn trương triển khai thực hiện dự án sau khi nhận được thông báo chi tiêu kế hoạch vốn năm 2020.

     - Tập trung đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện các thủ tục trình phê duyệt thiết kế, dự toán, tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh công tác đấu thầu để lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực (kỹ thuật và tài chính), kinh nghiệm để triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất chất lượng công trình, hàng hóa, dịch vụ theo đúng quy định pháp luật để sớm khởi công công trình và ký hợp đồng gửi Kho bạc Nhà nước để giải ngân vốn.

     - Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đền bù giải phóng mặt bằng, đấu thầu… bảo đảm tiến độ thi công công trình.

     - Đôn đốc các nhà thầu lập hồ sơ dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình; các nhà thầu thi công xây dựng công trình đẩy nhanh tiến độ thực hiện so với hợp đồng đã ký kết; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bac Nhà nước, không để dồn thanh toán vào cuối năm và không gây nợ đọng xây dựng cơ bản. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết.

     + Đối với dự án hoàn thành năm 2020: tập trung hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu theo hợp đồng; khẩn trương lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

     + Đối với dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2020: tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để đủ điều kiện thanh toán cho các nhà thầu.

     + Đối với dự án khởi công mới năm 2020: khẩn trương lập hồ sơ thiết kế thi công và dự toán theo đúng quy định, phê duyệt và lựa chọn nhà thầu để sớm thi công dự án.

     + Đối với hoàn trả các khoản vốn đã vay, tạm ứng: khẩn trương hoàn thành các thủ tục để thu hồi vốn ứng trước, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có) của các dự án được giao kế hoạch năm 2020.

     3. Trách nhiệm của các đơn vị chủ đầu tư và UBND cấp huyện:

     a) Đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh:

     - Chủ động rà soát tình hình thực hiện của từng dự án, từ đó phân nhóm các dự án gặp vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng, đấu thầu, nhóm dự án vướng mắc về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, nhóm các dự án gặp vướng mắc về kế hoạch vốn và thủ tục giải ngân để kịp thời giải quyết và tháo gỡ.  

     - Đối với các dự án trọng điểm của tỉnh (theo Nghị quyết số 195/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh và Chỉ thị 45-CT/TU của Tỉnh ủy): Giao Chủ đầu tư chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ, đôn đốc, kịp thời báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn cho từng dự án cụ thể.

     - Đối với các dự án còn lại: giao trách nhiệm cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư các dự án chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án.

     Kết quả giải ngân của từng dự án được phân công, giao nhiệm vụ theo dõi là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của lãnh đạo đơn vị, địa phương.

     b) Đối với nguồn vốn ngân sách cấp huyện:

     Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm:

    - Lập danh mục dự án trọng điểm; phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án. Kết quả giải ngân của từng dự án được phân công theo dõi là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị.

    - Rà soát tình hình thực hiện của từng dự án, từ đó phân nhóm các dự án gặp vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng, đấu thầu, nhóm dự án vướng mắc về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, nhóm các dự án gặp vướng mắc về kế hoạch vốn và thủ tục giải ngân để kịp thời giải quyết và tháo gỡ.

     - UBND cấp huyện phải quyết liệt tổ chức thực hiện giải ngân vốn do cấp huyện giao chỉ tiêu kế hoạch đạt từ 95% trở lên và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tình hình giải ngân vốn ngân sách cấp huyện. 

     4. Kho bạc Nhà nước Đồng Nai phối hợp với Sở Tài chính; Kho bạc nhà nước cấp huyện phối hợp với phòng Tài chính kế hoạch cấp huyện: thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời hạn 04 ngày làm việc; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi.

     5. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước Đồng Nai, các đơn vị chủ đầu tư; và UBND cấp huyện (đối với các dự án do cấp huyện giao chỉ tiêu kế hoạch) theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các dự án, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn (để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân) hoặc dự án đã có khối lượng hoàn thành, tránh để việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn dồn vào cuối năm, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2020.

     6. Công bố đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, xử lý những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án từ khâu hoàn thiện thủ tục đầu tư, thực hiện phân bổ, giải ngân quyết toán các dự án:

     a) Tiếp nhận phản ánh, xử lý những vướng mắc trong quá trình triển khai dự án từ khâu hoàn thiện thủ tục đầu tư, thực hiện, phân bổ:

     Số điện thoại: 02513.822510 – Phòng Đấu thầu, thẩm định và Giám sát đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai.

     b) Tiếp nhận phản ánh, xử lý những vướng mắc trong quá trình triển khai dự án từ khâu giải ngân và quyết toán các dự án:

     - Số điện thoại: 02513.846717 – Phòng Đầu tư - Sở Tài chính Đồng Nai.

    - Số điện thoại: 02513.825095 – Phòng Kiểm soát chi – Kho bạc Nhà nước Đồng Nai.

  ​   7. Tăng cường lỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, của công chức và đạo đức công vụ, tăng cường công tác phối hợp theo dõi, kiểm tra, thanh tra và thực hiện kế hoạch:

​a) Các Sở, ngành, UBND cấp huyện và các đơn vị chủ đầu tư:

      - Chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức vi phạm quy định của pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khan, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yếu kém về năng lực, trình độ hoặc suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, gây nhũng nhiễu, tiêu cực hoặc thao túng, chi phối trong quản lý vốn đầu tư công, đấu thầu … 

     - Kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công như thông thầu, gian lận, cản trở, hối lộ, can thiệp bất hợp pháp ….

     - Định kỳ trước ngày 20 hằng tháng báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 và phần vốn đã được phép kéo dài  thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2020, đánh giá cụ thể về tình hình giải ngân, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp tháo gỡ, gửi các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.

     b) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:

    - Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát các dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công.

    - Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị chủ đầu tư các dự án do UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch và tổng thể nguồn vốn ngân sách cấp huyện, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công về tình hình thực hiện, giải ngân và điều chỉnh kế hoạch khi có yêu cầu.

     - Phối hợp với Kho bạc Nhà nước Đồng Nai công khai tỷ lệ giải ngân của các đơn vị chủ đầu tư do UBND trực tiếp giao chỉ tiêu kế hoạch và nguồn vốn do UBND cấp huyện giao chỉ tiêu kế hoạch hằng tháng trên bảng thông tin nội bộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

     - Đồng thời tập trung phối hợp với các sở, ngành liên quan và các đơn vị chủ đầu tư tham mưu UBND tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; chủ trì thẩm định chủ trương đầu tư, dự án (hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật) đối với các dự án dự kiến bố trí vốn khởi công mới năm 2021 theo quy định đảm bảo rút ngắn thời gian theo nhiệm vụ được phân công.

     c) Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc nhà nước tỉnh tiếp tục rà soát thủ tục giải ngân nhằm tạo thuận lợi cho chủ đầu tư thanh, quyết toán vốn đầu tư công năm 2020; tăng cường công tác quản lý, theo dõi, giám sát, cập nhật thông tin giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020 đối với các chương trình, dự án của các sở, ngành, địa phương, đảm bảo thông tin, số liệu giải ngân đầy đủ, kịp thời, chính xác.

     d) Kho bạc Nhà nước Đồng Nai phối hợp với Sở Tài chính thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi.

     đ) Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các Sở, ngành có liên quan tiếp tục rà soát các quy định pháp luật có liên quan đến xây dựng, các thủ tục về thẩm định, thẩm tra… hiện đang vướng mắc, cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định nhằm đảm bảo thời gian thực hiện thẩm định, thẩm tra ngắn nhất.

     Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện các quy định về lập, thẩm định dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình, về giấy phép xây dựng, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

   g) Các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành: thực hiện việc thẩm định dự án (hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật) theo nhiệm vụ được phân công tại Quyết định 60/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh đảm bảo rút ngắn thời gian thẩm định.

     l) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND cấp huyện: đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh; tiếp tục rà soát các quy định pháp luật về đánh giá tác động môi trường; đề xuất giải pháp xử lý phù hợp nhằm đơn giản hóa các thủ tục, rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư của các dự án nhưng vẫn đảm bảo công tác quản lý, theo dõi, giám sát môi trường, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

     k) Các cơ quan thanh tra, kiểm tra:

     Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. 

 

     II. Chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025:

     Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tiếp tục thực hiện việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 3633/SKHĐT-TĐ ngày 24/9/2019 và Chỉ thị số 12/CT-UBT ngày 11/10/2019 của UBND tỉnh. Đồng thời, trong khi chờ Trung ương thông báo tổng mức vốn đầu tư công dự kiến giai đoạn 2021-2025, các đơn vị chủ động thực hiện một số nội dung sau:

     1. Đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh:

     - Căn cứ các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc đầu tư các dự án đầu tư công, các đơn vị khẩn trương trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự kiến trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư vào kỳ họp giữa năm 2020, làm cơ sở đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

     - Căn cứ quy hoạch ngành, lĩnh vực, các đơn vị có đề xuất danh mục dự án dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 báo cáo UBND tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương thực hiện.

     - Các đơn vị chủ đầu tư được giao vốn chuẩn bị đầu tư kế hoạch năm 2020 khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định dự án làm cơ sở bố trí vốn khởi công mới trong năm 2021 khi đủ điều kiện.

     2. Đối với nguồn vốn ngân sách cấp huyện:

     UBND cấp huyện chủ động dự kiến nguồn vốn ngân sách tỉnh phân cấp cho cấp huyện giao chỉ tiêu kế hoạch cho giai đoạn 2021-2025 (trên cơ sở kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 đã được UBND tỉnh giao và kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 của cấp huyện) để chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cấp huyện.


​PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ


Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​