Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)
Kết Luận Thanh Tra Về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đấu thầu trên địa bàn huyện Nhơn TrạchKẾT LUẬN THANH TRA

Về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đấu thầu 

trên địa bàn huyện Nhơn Trạch

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     Thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành lập Đoàn Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động lựa chọn nhà thầu tại UBND huyện Nhơn Trạch theo Quyết định thanh tra số 64/QĐ-SKHĐT ngày 14/5/2019 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, Đoàn thanh tra đã thanh tra trực tiếp tại địa phương từ ngày 22/5/2019 đến ngày 03/7/2019.

     Xét báo cáo kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đấu thầu trên địa bàn huyện Nhơn Trạch ngày 24/7/2019 của Đoàn thanh tra.

     Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai kết luận thanh tra như sau:

     A. KHÁI QUÁT CHUNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN:

     Tình hình thực hiện công tác đấu thầu tại huyện Nhơn Trạch từ ngày 01/01/2017 đến thời điểm thanh tra.

     Từ năm 2017 đến thời điểm thanh tra, UBND huyện Nhơn Trạch đã thực hiện lựa chọn nhà thầu được 114 dự án với tổng cộng 364 gói thầu. Tổng giá trị các gói thầu là 543.828.908.845 đồng, tổng giá trị trúng thầu là 535.022.014.767 đồng. Trong đó, các gói thầu được áp dụng các hình thức đấu thầu như sau: Về hình thức chỉ định thầu 293 gói thầu với tổng giá trị là 64.759.432.339 đồng, tổng giá trị trúng thầu thầu là 64.271.849.255 đồng. Về hình thức đấu thầu rộng rãi 54 gói thầu với tổng giá trị là 440.460.734.353 đồng, tổng giá trị trúng thầu là 433.573.777.072 đồng. Về hình thức đấu thầu qua mạng: 3 gói thấu với tổng giá trị là 3.829.560.900 đồng, tổng giá trị trúng thầu là 3.455.390.000 đồng. Về hình thức chào hàng cạnh tranh: 14 gói thầu với tổng giá trị là 34.779.181.253 đồng, tổng giá trị trúng thầu là 33.720.998.440 đồng.

     B. KẾT QUẢ THANH TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CỦA 06 GÓI THẦU THUỘC 06 DỰ ÁN:

     I. Căn cứ cơ sở pháp lý:

     - Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 (gọi tắt là Luật Đấu thầu);

     - Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (gọi tắt Nghị định 63);

     - Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp (gọi tắt Thông tư 03);

     - Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu (gọi tắt Thông tư 10);

     - Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh (gọi tắt Thông tư 11);

     - Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về thành viên tổ thẩm định (gọi tắt là Thông tư 19);

     - Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 5/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu;

     II. Kết quả thanh tra, xác minh các gói thầu được thanh tra:

Đoàn Thanh tra tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đấu thầu của 06 gói thầu, gồm: 

     1. Gói thầu số 01 (thi công xây lắp) công trình Cầu sắt tắt le le (cầu số 1) thuộc dự án quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản Phước An, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch do Ban Quản lý dự án huyện Nhơn Trạch làm Chủ đầu tư, giá gói thầu được phê duyệt là 10.242.972.571 đồng; Hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng là đấu thầu rộng rãi trong nước; Phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn môt túi hồ sơ; Loại hợp đồng là hợp đồng trọn gói; Nguồn vốn ngân sách huyện; Đơn vị trúng thầu là nhà thầu Liên danh nhà thầu Công ty TNHH MTV KH&CN Cầu Đường Cảng và Công ty TNHH Thành Hưng Phúc với giá trúng thầu là 10.159.624.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT); thời gian thi công là 270 ngày kể từ ngày ký hợp đồng (ngày 08/8/2018); Tại thời điểm kiểm tra ngày 05/6/2019, công trình đã hoàn thành, chuẩn bị nghiệm thu đưa vào sử dụng. 

     2. Gói thầu số 01 (thi công xây lắp) công trình Mương thoát nước dọc đường Hùng Vương (đoạn từ cống Lò rèn đến cổng Văn hóa ấp 5) xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch do Ban Quản lý dự án huyện Nhơn Trạch làm Chủ đầu tư, giá gói thầu được phê duyệt là 11.013.742.000 đồng; Hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng là đấu thầu rộng rãi trong nước; Phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn môt túi hồ sơ; Loại hợp đồng là hợp đồng trọn gói; Nguồn vốn ngân sách huyện; Đơn vị trúng thầu là nhà thầu Công ty TNHH Xây dựng và Tư vấn Thiết kế Tín Thuận với giá trúng thầu là 10.969.944.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT); thời gian thi công là 180 ngày kể từ ngày ký hợp đồng (ngày 25/5/2017); Tại thời điểm kiểm tra ngày 05/6/2019, công trình đã hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng. 

     3. Gói thầu số 01 (Xây lắp hạng mục: đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước bẩn) công trình Đường số 6 (đoạn từ đường số 2 đến đường số 10 khu 347) giai đoạn 1, huyện Nhơn Trạch do Ban Quản lý dự án huyện Nhơn Trạch làm Chủ đầu tư, giá gói thầu được phê duyệt là 4.299.605.993 đồng; Hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng là đấu thầu rộng rãi trong nước; Phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn một túi hồ sơ; Loại hợp đồng là hợp đồng trọn gói; Nguồn vốn ngân sách huyện; Đơn vị trúng thầu là nhà thầu Công ty TNHH tư vấn thương mại xây dựng Vũ Hùng Anh với giá trúng thầu là 4.271.304.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT); thời gian thi công là 240 ngày kể từ ngày ký hợp đồng (ngày 20/11/2018); Tại thời điểm kiểm tra ngày 05/6/2019 công trình đã hoàn thành khối lượng khoảng 95%. 

     4. Gói thầu số 01 (xây lắp) công trình Cải tạo, sửa chữa Trường mầm non Hoa Sen, huyện Nhơn Trạch do Ban Quản lý dự án huyện Nhơn Trạch làm Chủ đầu tư, giá gói thầu được phê duyệt là 8.197.557.116 đồng; Hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng là đấu thầu rộng rãi trong nước; Phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn một túi hồ sơ; Loại hợp đồng là hợp đồng trọn gói; Nguồn vốn ngân sách huyện; Đơn vị trúng thầu là nhà thầu Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng Định Bình với giá trúng thầu là 8.116.000.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT); thời gian thi công là 350 ngày kể từ ngày ký hợp đồng (ngày 14/8/2018); Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Chủ đầu tư đã thực hiện điều chỉnh bổ sung khối lượng phát sinh tăng 631.310.015 đồng (Giá trị hợp đồng sau điều chỉnh là 8.747.310.015 đồng). Tại thời điểm kiểm tra ngày 06/6/2019, công trình đã hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng. 

     5. Gói thầu (xây lắp) công trình Trường Mầm non Long Thọ, huyện Nhơn Trạch (Giai đoạn 2) do Ban Quản lý dự án huyện Nhơn Trạch làm Chủ đầu tư, giá gói thầu được phê duyệt là 12.019.952.433 đồng; Hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng là đấu thầu rộng rãi trong nước; Phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn một túi hồ sơ; Loại hợp đồng là hợp đồng trọn gói; Nguồn vốn ngân sách huyện; Đơn vị trúng thầu là nhà thầu Công ty TNHH Tân Bình Minh với giá trúng thầu là 11.897.069.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT); thời gian thi công là 540 ngày kể từ ngày ký hợp đồng (ngày 12/10/2017); Tại thời điểm kiểm tra ngày 06/6/2019, công trình đã hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng. 

     6. Gói thầu số 01 (xây lắp) công trình Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Long Tân, huyện Nhơn Trạch do Ban Quản lý dự án huyện Nhơn Trạch làm Chủ đầu tư, giá gói thầu được phê duyệt là 6.839.425.080 đồng và giá trị khối lượng dự toán ngoài tiên lượng là 526.940.000 đồng; Hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng là đấu thầu rộng rãi trong nước; Phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn một túi hồ sơ; Loại hợp đồng là hợp đồng trọn gói; Nguồn vốn ngân sách huyện; Đơn vị trúng thầu là nhà thầu Công ty TNHH xây dựng Hoàng Kim Long với giá trúng thầu là 7.346.409.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT); thời gian thi công là 180 ngày kể từ ngày ký hợp đồng (ngày 23/7/2018); Tại thời điểm kiểm tra ngày 06/6/2019, công trình đã hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng. 

     III.  Nhận xét và kết luận:

     1.  Nhận xét:

     Trong quá trình tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu các gói thầu chọn thanh tra, Chủ đầu tư thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 

     - Ban quản lý dự án huyện Nhơn Trạch cơ bản đảm bảo việc cập nhật, áp dụng các văn bản về các quy định pháp luật về đấu thầu. 

     - Kế hoạch đấu thầu, thông báo mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu được chủ đầu tư được đăng tải trên báo đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định tại Điều 7, Điều 8 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về cung cấp và đăng tải thông tin đấu thầu.

     - Hồ sơ mời thầu xây lắp được áp dụng theo đúng mẫu được quy định tại Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

     - Kết quả lựa chọn nhà thầu được trình duyệt, thẩm định, phê duyệt và đăng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định; 

     - Thương thảo ký kết hợp đồng và bảo lãnh thực hiện hợp đồng theo quy định.

     2.  Kết luận:

     Trên cơ sở kết quả thanh tra, Sở Kế hoạch và Đầu tư kết luận, như sau:

     2.1. Trong quá trình triển khai thực hiện đấu thầu các gói thầu đã chọn thanh tra do Ban quản lý dự án làm chủ đầu tư, Chủ đầu tư thành lập tổ thẩm định chưa đáp ứng theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về thành viên tổ thẩm định và tại Khoản 7 Điều 35 Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu, cụ thể như sau: 

     - Đối với Gói thầu số 01 (Xây lắp hạng mục: đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước bẩn) công trình Đường số 6 (đoạn từ đường số 2 đến đường số 10 khu 347) giai đoạn 1, thành viên tổ thẩm định không có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo quy định, gồm có: ông Trần Đại Dương – Tổ trưởng, ông Nguyễn Phú Thọ – Tổ viên và ông Huỳnh Kim Hoàng – Tổ viên.

     - Đối với Gói thầu số 01 (xây lắp) công trình Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Long Tân, thành viên tổ thẩm định không có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo quy định, gồm có: ông Trần Đức Trung – Tổ trưởng, ông Nguyễn Tấn Cường – Tổ viên, ông Trần Ngọc Dân – Tổ viên.

     - Đối với Gói thầu số 01 (xây lắp) công trình Cải tạo, sửa chữa Trường mầm non Hoa Sen, thành viên tổ thẩm định không có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo quy định, gồm có: bà Lê Thị Thanh Hương – Tổ trưởng, ông Nguyễn Tấn Cường – Tổ viên, ông Trần Đức Trung – Tổ viên.

     - Đối với Gói thầu số 01 (thi công xây lắp) công trình Mương thoát nước dọc đường Hùng Vương (đoạn từ cống Lò rèn đến cổng Văn hóa ấp 5) xã Long Thọ, thành viên tổ thẩm định không có thành viên nào có chuyên ngành về kinh tế, tài chính (ông Nguyễn Phú Thọ – Tổ trưởng, ông Huỳnh Kim Hoàng – Tổ viên, ông Trần Đức Trung – Tổ viên).

     - Đối với Gói thầu (xây lắp) công trình Trường Mầm non Long Thọ, huyện Nhơn Trạch (Giai đoạn 2), thành viên tổ thẩm định không có thành viên nào có chuyên ngành về kinh tế, tài chính (ông Trần Đại Dương – Tổ trưởng, ông Lê Hữu Hà – Tổ viên, bà Lê Thị Thanh Hương – Tổ viên).

     - Đối với Gói thầu số 01 (thi công xây lắp) công trình Cầu sắt tắt le le (cầu số 1) thuộc dự án quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản Phước An, thành viên tổ thẩm định không có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu, không có thành viên nào có chuyên ngành về kinh tế, tài chính (ông Trần Đại Dương – Tổ trưởng, ông Nguyễn Phú Thọ – Tổ viên, ông Huỳnh Kim Hoàng – Tổ viên).

     IV.  Kiến nghị biện pháp xử lý:

     1. Đối với UBND huyện Nhơn Trạch:

     - Tiếp tục quán triệt thực hiện văn bản số 2248/UBND-KT ngày 12/03/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước. Đặc biệt là việc công khai thông tin và thực hiện đấu thầu qua mạng theo lộ trình đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết đinh 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 và Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015

     - Tiếp tục quán triệt rộng rãi, đảm bảo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc những nội dung Chỉ thị 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và văn bản số 6404/UBND-KT ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý nghiêm những vi phạm theo quy định.

     - Chỉ đạo chủ đầu tư là Ban quản lý dự án kiện toàn lại Tổ thẩm định của đơn vị đáp ứng với điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; rút kinh nghiệm đối với các gói thầu đang triển khai và những gói thầu tiếp theo. 

      2. Đối với Ban quản lý dự án huyện:

      - Trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu tại Ban quản lý dự án huyện, tỷ lệ giảm giá đối với các gói thầu đấu rộng rãi và chỉ định thầu còn thấp, đề nghị Chủ đầu tư cần lưu ý, nghiên cứu tìm giải pháp trong quá trình thương thảo hợp đồng để công tác đấu thầu mang lại hiệu quả cao hơn.

     - Thành viên trong Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định đều phải có chuyên môn phù hợp với gói thầu và được đào tạo về nghiệp vụ đấu thầu, có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo quy định. Việc này cần thực hiện theo quy định theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về thành viên tổ thẩm định và tại Khoản 7 Điều 35 Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 5/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu.

     Trên đây là Kết luận thanh tra theo Quyết định thanh tra số 64/QĐ-SKHĐT ngày 14/5/2019 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đấu thầu trên địa bàn huyện Nhơn Trạch./.


Thanh Tra Sở 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​