Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2019)
Chào mừng kỷ niệm 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2019)
Chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019)
Kết Luận Thanh Tra về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động lựa chọn nhà thầu tại UBND huyện Long Thành


 

KẾT LUẬN THANH TRA

Về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động lựa chọn nhà thầu tại UBND huyện Long Thành

                                                                                                                                                                                                                                                            

     Thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành lập Đoàn Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động lựa chọn nhà thầu tại UBND thị huyện Long Thành theo Quyết định thanh tra số 66/QĐ-SKHĐT ngày 29/5/2019 và Quyết định điều chỉnh số 69/QĐ-SKHĐT ngày 04/6/2019 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, Đoàn thanh tra đã thanh tra trực tiếp tại địa phương từ ngày 07/6/2019 đến ngày 19/7/2019.

     Xét báo cáo kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đấu thầu trên địa bàn huyện Long Thành ngày 09/8/2019 của Đoàn thanh tra.

     Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai kết luận thanh tra như sau:

     A. KHÁI QUÁT CHUNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN:

     Từ năm 2017 đến thời điểm thanh tra, huyện Long Thành đã thực hiện lựa chọn nhà thầu được 81 dự án, công trình với tổng cộng 124 gói thầu. Tổng giá trị các gói thầu là  448.696.436.541 đồng, tổng giá trị trúng thầu là  444.828.811.414  đồng. Trong đó, các gói thầu được áp dụng các hình thức đấu thầu như sau: Về hình thức chỉ định thầu: 51 gói thầu với tổng giá trị là  12.878.747.962  đồng, tổng giá trị trúng thầu là  12.856.191.530 đồng; Về hình thức đấu thầu rộng rãi 33 gói thầu với tổng giá trị là  315.583.711.108 đồng, tổng giá trị trúng thầu là  313.777.315.430 đồng; Về hình thức chào hàng cạnh tranh 29 gói thầu với tổng giá trị là  71.891.522.263 đồng, tổng giá trị trúng thầu là 70.589.146.948 đồng; Về hình thức đấu thầu qua mạng 11 gói thầu thực hiện theo hình thức đấu thầu qua mạng (4 gói thầu đấu thầu rộng rãi, 7 gói thầu chào hàng cạnh tranh) với tổng giá trị các gói thầu là  48.342.455.208 đồng, tổng giá trị trúng thầu là  47.606.157.506 đồng.

     B. KẾT QUẢ THANH TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CỦA 06 GÓI THẦU THUỘC 06 DỰ ÁN:

     I. Căn cứ cơ sở pháp lý:

     - Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 (gọi tắt là Luật Đấu thầu);

     - Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (gọi tắt Nghị định 63);

     - Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp (gọi tắt Thông tư 03);

     - Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu (gọi tắt Thông tư 10);

      - Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh (gọi tắt Thông tư 11);

     - Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về thành viên tổ thẩm định (gọi tắt là Thông tư 19);

     II.  Kết quả thanh tra, xác minh các gói thầu được thanh tra:

     Đoàn Thanh tra tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đấu thầu của 06 gói thầu, gồm:

     1. Gói thầu xây lắp thuộc dự án Nạo vét và gia cố kè bờ Suối Quán Thủ do UBND huyện Long Thành làm chủ đầu tư: có giá gói thầu được phê duyệt là 28.138.726.000 đồng; Hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng là đấu thầu rộng rãi trong nước; Phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn hai túi hồ sơ; Loại hợp đồng trọn gói; Nguồn vốn ngân sách tỉnh; Đơn vị trúng thầu là nhà thầu Liên danh Công ty CP Xây dựng 39 và Công ty TNHH Xây dựng Nam Long với giá trúng thầu là 27.998.536.553 đồng; thời gian thi công là 300 ngày kể từ ngày khởi công 10/01/2019; Tại thời điểm kiểm tra ngày 02/7/2019, công trình đang trong quá trình thi công, khối lượng ước đạt khoảng 5%. Công trình chậm tiến độ do vướng công tác giải phóng mặt bằng.

     2. Gói thầu xây lắp thuộc dự án Hệ thống thoát nước ngoài hàng rào KCN Lộc An – Bình Sơn do Ban quản lý dự án huyện Long Thành làm chủ đầu tư: có giá gói thầu được phê duyệt là 29.546.833.543 đồng; Hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng là đấu thầu rộng rãi trong nước; Phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn hai túi hồ sơ; Loại hợp đồng trọn gói; Nguồn vốn do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển VRG Long Thành ứng vốn thực hiện; Đơn vị trúng thầu là nhà thầu Liên danh Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bình Minh và Công ty TNHH xây dựng thương mại Lang Phong với giá trúng thầu là 29.334.878.293 đồng; thời gian thi công là 180 ngày kể từ ngày khởi công 06/11/2018; Tại thời điểm kiểm tra ngày 02/7/2019, công trình chưa triển khai thi công do vướng công tác giải phóng mặt bằng.

     3. Gói thầu xây lắp thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Nguyễn Đức Ứng do Ban quản lý dự án huyện Long Thành làm chủ đầu tư: có giá gói thầu được duyệt là 11.125.685.313 đồng; Hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng là đấu thầu rộng rãi trong nước; Phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn một túi hồ sơ; Loại hợp đồng trọn gói; Nguồn vốn sự nghiệp giáo dục năm 2018; Đơn vị trúng thầu là nhà thầu Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thái Nam với giá trúng thầu là 11.102.021.000 đồng; thời gian thi công là 240 ngày kể từ ngày khởi công 14/01/2019; Tại thời điểm kiểm tra ngày 02/7/2019, Công trình đang trong quá trình thi công, khối lượng ước đạt khoảng 30%.

     4. Gói thầu xây lắp thuộc dự án Đường Cây Khế - Bưng Môn do Ban quản lý dự án huyện Long Thành làm chủ đầu tư: có giá gói thầu được phê duyệt là 10.520.803.368 đồng; Hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng là đấu thầu rộng rãi trong nước; Phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn một túi hồ sơ; Loại hợp đồng trọn gói; Nguồn vốn ngân sách huyện; Đơn vị trúng thầu là nhà thầu Công ty Cổ phần giao thông 828 với giá trúng thầu là 10.504.000.000 đồng; thời gian thi công là 150 ngày kể từ ngày ký hợp đồng 04/3/2019; Tại thời điểm kiểm tra ngày 02/7/2019, công trình đang trong quá trình thi công, khối lượng ước đạt khoảng 60%.

     5. Gói thầu xây lắp thuộc dự án Nâng cấp hẻm 134 đường Chất Thải Rắn (đường Tam Phước – Lộc An) xã An Phước do UBND xã An Phước làm chủ đầu tư: có giá gói thầu được phê duyệt là 5.775.988.232 đồng; Hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng là đấu thầu rộng rãi trong nước; Phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn một túi hồ sơ; Loại hợp đồng trọn gói; Nguồn vốn ngân sách tỉnh + ngân sách huyện + nhân dân đóng góp; Đơn vị trúng thầu là nhà thầu Liên danh Công ty TNHH Ngọc Linh Phát và Công ty TNHH Bá Lộc với giá trúng thầu là 5.765.476.000 đồng; thời gian thi công là 180 ngày kể từ ngày ký hợp đồng 19/4/2018; Tại thời điểm kiểm tra ngày 04/7/2019, công trình đang trong quá trình thi công, khối lượng ước đạt khoảng 20%.

     6. Gói thầu xây lắp thuộc dự án Đường Cầu Xe – Thanh Bình xã Lộc An do UBND xã Lộc An làm chủ đầu tư: có giá gói thầu được phê duyệt là 3.901.512.231 đồng; Hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng là đấu thầu rộng rãi trong nước; Phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn một túi hồ sơ; Loại hợp đồng trọn gói; Nguồn vốn ngân sách tỉnh + ngân sách huyện + nhân dân đóng góp; Đơn vị trúng thầu là nhà thầu Liên danh Công ty TNHH Long Trạch – Công ty TNHH TV-XD Hợp Thành Phát với giá trúng thầu là 3.890.529.000 đồng. Tại thời điểm kiểm tra ngày 04/7/2019, công trình đang trong quá trình thi công, khối lượng ước đạt khoảng 20%.

     III. Nhận xét và kết luận:

     1. Nhận xét:

     Trong quá trình tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu các gói thầu chọn thanh tra, Chủ đầu tư thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 

     - UBND huyện Long Thành cơ bản đảm bảo việc cập nhập, áp dụng các văn bản về các quy định pháp luật về đấu thầu. 

     - Kế hoạch đấu thầu, thông báo mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu được cơ bản chủ đầu tư được đăng tải trên báo đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định tại Điều 7, Điều 8 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về cung cấp và đăng tải thông tin đấu thầu.

     - Hồ sơ mời thầu xây lắp được áp dụng theo đúng mẫu được quy định tại Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

      - Kết quả lựa chọn nhà thầu được trình duyệt, thẩm định, phê duyệt và đăng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định; 

     - Thương thảo ký kết hợp đồng và bảo lãnh thực hiện hợp đồng theo quy định.

     2.  Kết luận:

     Trên cơ sở kết quả thanh tra, Sở Kế hoạch và Đầu tư kết luận, như sau:

     2.1. Về công tác đấu thầu qua mạng, Chủ đầu tư có thực hiện nhưng chưa đảm bảo đạt tỷ lệ theo lộ trình của Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính và Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/07/2016 của Thủ tướng. Cụ thể, từ ngày 01/01/2017 đến thời điểm thanh tra 30/5/2019, trên đại bàn huyện đã triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng 11 gói thầu trên tổng số 124 gói thầu, đạt 8,8% là chưa đáp ứng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng về lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng “mục tiêu đến năm 2025, tối thiểu 70% số lượng gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia”.

      2.2. Trong quá trình triển khai thực hiện đấu thầu các gói thầu đã chọn thanh tra do UBND huyện Long Thành, Ban quản lý dự án huyện Long Thành, UBND xã Lộc An và UBND xã An Phước làm chủ đầu tư còn một số tồn tại, thiếu sót, cụ thể như sau:

      2.2.1 Về việc đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

     Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Gói thầu xây lắp thuộc dự án Đường Cầu Xe – Thanh Bình do UBND xã Lộc An làm chủ đầu tư được chủ đầu tư đăng tải trễ so với quy định là chưa phù hợp với quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và khoản 1 Điều 8 của Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

     2.2.2 Về điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu:

     Chủ đầu tư phát hành hồ sơ mời thầu khi chưa bảo đảm bàn giao mặt bằng thi công theo tiến độ thực hiện gói thầu theo quy định tại điểm e Khoản 1 Điều 7 của Luật đấu thầu 2013 (Đối với Gói thầu xây lắp thuộc dự án Nạo vét và gia cố kè bờ Suối Quán Thủ và Gói thầu Hệ thống thoát nước ngoài hàng rào KCN Lộc An – Bình Sơn). Điều này làm cho các gói thầu chậm triển khai thi công do vướng công tác giải phóng mặt bằng dẫn đến không giải ngân được vốn đầu tư xây dựng của công trình.

     2.3.3 Về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia Tổ chuyên gia của Bên mời thầu:

     - Đơn vị tư vấn Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hưng Long thành lập Tổ chuyên gia có tên 01 thành viên hỗ trợ, không tham gia đánh giá Hồ sơ dự thầu, không có chứng chỉ hành nghề đấu thầu là không phù hợp với quy định tại Khoản 43 Điều 4 Luật đấu thầu và Điều 116 Nghị định 63/2014/NĐ-CP (Đối với Gói thầu xây lắp thuộc dự án Nạo vét và gia cố kè bờ Suối Quán Thủ; Gói thầu xây lắp thuộc dự án Hệ thống thoát nước ngoài hàng rào KCN Lộc An – Bình Sơn và Gói thầu xây lắp thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Nguyễn Đức Ứng).

     - Đơn vị tư vấn Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Nam Hưng Thịnh thành lập Tổ chuyên gia nhưng không có thành viên nào có chuyên ngành về kinh tế hoặc tài chính là không phù hợp với tính chất gói thầu; Tổ chuyên gia có tên 01 thành viên hỗ trợ, không tham gia đánh giá Hồ sơ dự thầu, không có Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo quy định là không phù hợp với quy định tại Khoản 43 Điều 4 Luật đấu thầu và Điều 116 Nghị định 63/2014/NĐ-CP (Đối với Gói thầu xây lắp thuộc dự án Đường Cầu Xe – Thanh Bình).

     IV.  Kiến nghị biện pháp xử lý:

     1. Đối với UBND huyện Long Thành:

     Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc văn bản số 2248/UBND-KT ngày 12/03/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước. Đặc biệt là việc công khai thông tin và thực hiện đấu thầu qua mạng theo lộ trình đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết đinh 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 và Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015.

     Tiếp tục quán triệt rộng rãi, đảm bảo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc những nội dung Chỉ thị 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và văn bản số 6404/UBND-KT ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý nghiêm những vi phạm theo quy định.

     Chỉ đạo các chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan tích cực đẩy nhanh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho các gói thầu để đảm bảo tiến độ thi công công trình. (Đối với Gói thầu xây lắp thuộc dự án Nạo vét và gia cố kè bờ Suối Quán Thủ và Gói thầu xây lắp thuộc dự án Hệ thống thoát nước ngoài hàng rào KCN Lộc An – Bình Sơn). Đối với các gói thầu trong thời gian tới, trước khi phát hành hồ sơ mời thầu phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 của Luật đấu thầu 2013.

     Chỉ đạo chủ đầu tư là Ban quản lý dự án huyện Long Thành, UBND xã Lộc An tổ chức kiểm điểm những tồn tại, sai sót nêu trong Kết luận này và đề ra giải pháp khắc phục, rút kinh nghiệm ngay đối với các gói thầu đang triển khai và những gói thầu tiếp theo. 

     2. Đối với phòng Tài chính Kế hoạch huyện Long Thành:

     Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Long Thành là cơ quan chuyên môn được UBND huyện giao nhiệm thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì phải căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 2248/UBND-KT ngày 12/8/2018 về việc nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng chính phủ để chủ động đề xuất UBND huyện phê duyệt đảm bảo theo quy định, tức là trong năm 2019 thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 40% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 30% số lượng các gói thầu đấu thầu rộng rãi và tiến tới thực hiện đến năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/07/2016 là tối thiểu 70% số lượng gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu thực hiện trên Hệ thống đấu thầu quốc gia.

     3. Đối với Ban quản lý dự án huyện Long Thành:

     Khi lựa chọn đơn vị tư vấn đấu thầu, cần lựa chọn những đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm. Đối với việc thành lập Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định thì các thành viên phải có năng lực, kinh nghiệm liên quan đến gói thầu và có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu phù hợp theo quy định tại Khoản 43 Điều 4 Luật đấu thầu và Điều 116 Nghị định 63/2014/NĐ-CP

     Tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để thực hiện đúng tiến độ theo hợp đồng.

     4. Đối với UBND xã Lộc An:

     Khi kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, trong vòng 7 ngày kể từ ngày kể từ ngày phê duyệt Chủ đầu tư phải đăng tải kế hoạch lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Việc này phải thực hiện theo quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 8 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

     Khi lựa chọn đơn vị tư vấn đấu thầu, cần lựa chọn những đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm. Đối với việc thành lập Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định thì các thành viên phải có năng lực, kinh nghiệm liên quan đến gói thầu và có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu phù hợp theo quy định tại Khoản 43 Điều 4 Luật đấu thầu và Điều 116 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

     5. Đối với Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư:

     Giao Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/06/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư tiến hành xử phạt đối với các hành vi vi phạm sau:

     - Với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hưng Long: Thành lập Tổ chuyên gia có thành viên không đáp ứng các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, không có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu là chưa đúng với tiêu chuẩn quy định tại Khoản 43 Điều 4 Luật đấu thầu và Điều 116 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ. Hành vi này đã vi phạm điểm b Khoản 1 Điều 23 Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01/06/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (Đối với Gói thầu xây lắp thuộc dự án Nạo vét và gia cố kè bờ Suối Quán Thủ; Gói thầu xây lắp thuộc dự án Hệ thống thoát nước ngoài hàng rào KCN Lộc An – Bình Sơn và Gói thầu xây lắp thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Nguyễn Đức Ứng).

     - Với Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Nam Hưng Thịnh: Thành lập Tổ chuyên gia có thành viên không đáp ứng các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, không có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu là chưa đúng với tiêu chuẩn quy định tại Khoản 43 Điều 4 Luật đấu thầu và Điều 116 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ. Hành vi này đã vi phạm điểm b) Khoản 1 Điều 23 Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01/06/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (Đối với Gói thầu xây lắp thuộc dự án Đường Cầu Xe – Thanh Bình).

     - Đôn đốc, theo dõi việc kiểm điểm khắc phục các nội dung sai sót nêu trên của các chủ đầu tư. Kết quả thực hiện kiểm điểm khắc phục gửi về Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi.

     Trên đây là Kết luận thanh tra theo Quyết định thanh tra số 66/QĐ-SKHĐT ngày 29/5/2019 và Quyết định điều chỉnh số 69/QĐ-SKHĐT ngày 04/6/2019 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động lựa chọn nhà thầu trên địa bàn huyện Long Thành./.


Thanh Tra Sở 


Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​