Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2019)
Chào mừng kỷ niệm 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2019)
Chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019)
Kết Luận Thanh Tra về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đấu thầu trên địa bàn Thành phố Long KhánhKẾT LUẬN THANH TRA

Về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đấu thầu 

trên địa bàn Thành phố Long Khánh

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

      Thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành lập Đoàn Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động lựa chọn nhà thầu tại UBND thị xã Long Khánh (nay là UBND thành phố Long Khánh)  theo Quyết định thanh tra số 48/QĐ-SKHĐT ngày 29/3/2019 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, Đoàn thanh tra đã thanh tra trực tiếp tại địa phương từ ngày 09/4/2019 đến ngày 23/5/2019.

      Xét báo cáo kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đấu thầu trên địa bàn Thành phố Long Khánh ngày 12/6/2019 của Đoàn thanh tra.

     Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai kết luận thanh tra như sau:

     A. KHÁI QUÁT CHUNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN:

     Ngày 20/6/2014, UBND thị xã Long Khánh ban hành quyết định số 749/QĐ-UBND về việc kiện toàn Tổ chuyên viên giúp UBND thị xã đấu thầu các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã trên cơ sở tham mưu của Giám đốc Ban quản lý dự án thị xã Long Khánh tại Tờ trình số 121/TTr-BQLDA ngày 09/6/2014 và Trưởng phòng Nội vụ thị xã tại Tờ trình số 194/TTr-PNV ngày 18/6/2014. Từ khi Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 có hiệu lực từ ngày 01/7/2014 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu có hiệu lực từ ngày 15/8/2014. Bộ phận tham mưu cho UBND thị xã chưa kịp thời điều chỉnh, bổ sung Tổ chuyên gia theo quy định hiện hành. Hiện nay, Tổ chuyên viên giúp việc vẫn thực hiện nhiệm vụ theo quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 là phù hợp theo quy định về đấu thầu.

     Ngày 06/12/2017, Giám đốc Ban quản lý dự án thị xã Long Khánh ban hành quyết định số 169/QĐ-QLDA về việc kiện toàn Tổ chuyên viên thẩm định hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ mời sơ tuyển, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh và thị xã.

     B. KẾT QUẢ THANH TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CỦA 06 GÓI THẦU THUỘC 06 DỰ ÁN:

     I. Căn cứ cơ sở pháp lý:

     - Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 (gọi tắt là Luật Đấu thầu);

     - Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (gọi tắt Nghị định 63);

     - Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp (gọi tắt Thông tư 03);

     - Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu (gọi tắt Thông tư 10);

     - Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh (gọi tắt Thông tư 11);

     - Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về thành viên tổ thẩm định (gọi tắt là Thông tư 19);

     II.  Kết quả thanh tra, xác minh các gói thầu được thanh tra:

     Đoàn Thanh tra tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đấu thầu của 06 gói thầu, gồm:

     1. Gói thầu số 1 (xây lắp) thuộc dự án xây dựng Hệ thống thoát lũ xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh do UBND thị xã Long Khánh làm chủ đầu tư: có giá gói thầu được phê duyệt là 28.302.562.000 đồng; Hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng là đấu thầu rộng rãi trong nước; Phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn hai túi hồ sơ; Loại hợp đồng trọn gói; Nguồn vốn ngân sách tỉnh; Đơn vị trúng thầu là nhà thầu Liên danh Công ty Xây dựng – Thương mại – Vận tải Đông Bắc và Công ty TNHH Khánh Phong với giá trúng thầu là 28.239.058.000 đồng; thời gian thi công là 240 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng ngày 06/12/2018; Công trình đang thi công đạt khoảng 20% khối lượng.

     2. Gói thầu số 1 (xây lắp + hạng mục chung) thuộc dự án Trung tâm văn hóa, thể thao – học tập cộng đồng phường Phú Bình do Ban quản lý dự án thị xã Long Khánh làm chủ đầu tư: có giá gói thầu được phê duyệt là 4.735.242.033 đồng; Hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng là đấu thầu rộng rãi trong nước; Phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn một túi hồ sơ; Loại hợp đồng gói; Nguồn vốn ngân sách thị xã; Đơn vị trúng thầu là nhà thầu Công ty TNHH Sơn Song Bảo với giá trúng thầu là 4.726.480.000; thời gian thi công là 240 ngày kể từ ngày ký hợp đồng là ngày 30/5/2018); Công trình đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

     3. Gói thầu số 1 (xây lắp) thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa Trường tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh do Ban quản lý dự án thị xã Long Khánh làm chủ đầu tư: có giá gói thầu được duyệt là 2.038.677.035 đồng; Hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng là đấu thầu rộng rãi trong nước; Phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn một túi hồ sơ; Loại hợp đồng trọn gói; Nguồn vốn ngân sách thị xã; Đơn vị trúng thầu là nhà thầu Công ty TNHH Một thành viên Phi Nhân Phát với giá trúng thầu là 2.033.828.558 đồng; thời gian thi công là 135 ngày kể từ ngày khởi công 10/11/2018; Gói thầu có 03 phân hiệu được sửa chữa (Phân hiệu chính và phân hiệu Trường làng đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng; riêng phân hiệu ấp Cây Da khối lượng thi công đạt khoảng 95%).

     4. Gói thầu số 1 (xây lắp) thuộc dự án Trường Tiểu học Nguyễn Du Ban quản lý dự án thị xã Long Khánh làm chủ đầu tư: có giá gói thầu được phê duyệt là 5.760.748.732 đồng; Hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng là đấu thầu rộng rãi trong nước; Phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn một túi hồ sơ; Loại hợp đồng trọn gói; Nguồn vốn ngân sách thị xã; Đơn vị trúng thầu là nhà thầu Công ty TNHH Xây dựng Đông Nhật Huy với giá trúng thầu là 5.755.866.000 đồng; thời gian thi công là 150 ngày kể từ ngày khởi công 06/10/2018; Gói thầu có 03 phân hiệu được sửa chữa (Phân hiệu chính và phân hiệu ấp Thọ An đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng; riêng phân hiệu Ruộng Tre khối lượng thi công đạt khoảng 95%).

     5. Gói thầu số 1 (xây lắp) thuộc dự án Sửa chữa Trường tiểu học Xuân Lập, xã Xuân Lập do Ban quản lý dự án thị xã Long Khánh làm chủ đầu tư: có giá gói thầu được phê duyệt là 2.747.495.599 đồng; Hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng là đấu thầu rộng rãi trong nước; Phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn một túi hồ sơ; Loại hợp đồng trọn gói; Nguồn vốn ngân sách thị xã; Đơn vị trúng thầu là nhà thầu Công ty TNHH MTV Đạt Thành Nguyên với giá trúng thầu là 2.739.533.378 đồng; thời gian thi công là 210 ngày kể từ ngày khởi công 01/6/2018; Công trình đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

     6. Gói thầu số 1 (xây lắp) thuộc dự án Trường mần non An Lộc, xã Suối Tre do Ban quản lý dự án thị xã Long Khánh làm chủ đầu tư: có giá gói thầu được phê duyệt là 7.082.729.056 đồng; Hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng là đấu thầu rộng rãi trong nước; Phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn một túi hồ sơ; Loại hợp đồng trọn gói; Nguồn vốn ngân sách thị xã; Đơn vị trúng thầu là nhà thầu Công ty TNHH MTV Đông Nhật Huy với giá trúng thầu là 7.068.686.000 đồng. Công trình đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

     III.  Nhận xét và kết luận:

     1.  Nhận xét:

      Trong quá trình tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu các gói thầu chọn thanh tra, Chủ đầu tư thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 

     - UBND thành phố Long Khánh cơ bản đảm bảo việc cập nhập, áp dụng các văn bản về các quy định pháp luật về đấu thầu. 

     - Kế hoạch đấu thầu, thông báo mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu được chủ đầu tư được đăng tải trên báo đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định tại Điều 7, Điều 8 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về cung cấp và đăng tải thông tin đấu thầu.

     - Hồ sơ mời thầu xây lắp được áp dụng theo đúng mẫu được quy định tại Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

     - Kết quả lựa chọn nhà thầu được trình duyệt, thẩm định, phê duyệt và đăng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định; 

     - Thương thảo ký kết hợp đồng và bảo lãnh thực hiện hợp đồng theo quy định.

     2.  Kết luận:

     2.1 Gói thầu số 1 (xây lắp) thuộc Dự án xây dựng hệ thống thoát lũ xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh:

     Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chủ đầu tư đăng tải trễ so với quy định là chưa phù hợp với quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và khoản 1 Điều 8 của Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

     2.2  Đối với việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu do Ban quản lý dự án thị xã Long Khánh làm chủ đầu tư:

     Ban quản lý dự án thị xã đã tham mưu trình UBND thị xã Long Khánh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu do mình làm chủ đầu tư là không phù hợp với quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 74 của Luật đấu thầu 2013. 

     2.3 Về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia Tổ chuyên gia và Tổ thẩm định của thị xã Long Khánh:

     - Tổ chuyên viên đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách theo quyết định 749/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND thị xã Long Khánh bao gồm 07 thành viên. Trong đó, 04 thành viên chưa có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo quy định tại Khoản 7 Điều 35 Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu. 

     - Tổ thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu theo quyết định 169/QĐ-QLDA ngày 06/12/2017 của Ban quản lý dự án thị xã Long Khánh bao gồm 05 thành viên. Trong đó 03 thành viên chưa có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo quy định tại Khoản 7 Điều 35 Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 5/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu. 

     IV.  Kiến nghị biện pháp xử lý:

     1. Đối với UBND thành phố Long Khánh:

     - Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc văn bản số 2248/UBND-KT ngày 12/03/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước. Đặc biệt là việc công khai thông tin và thực hiện đấu thầu qua mạng theo lộ trình đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết đinh 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 và Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015

     - Tiếp tục quán triệt rộng rãi, đảm bảo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc những nội dung Chỉ thị 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và văn bản số 6404/UBND-KT ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý nghiêm những vi phạm theo quy định.

     - Chỉ đạo chủ đầu tư là Ban quản lý dự án tổ chức kiểm điểm những tồn tại, sai sót nêu trong Kết luận này và đề ra giải pháp khắc phục, rút kinh nghiệm ngay đối với các gói thầu đang triển khai và những gói thầu tiếp theo. 

     2. Đối với Ban quản lý dự án Thành phố:

     - Trong vòng 7 ngày kể từ ngày kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt ban hành. Chủ đầu tư phải đăng tải kế hoạch lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Việc này phải thực hiện theo quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 8 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

     - Ban quản lý dự án tham mưu cho UBND thị xã Long Khánh thành lập Tổ chuyên viên theo quyết định 749/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 là chưa phù hợp với quy định. Nhanh chóng kiện toàn lại Tổ chuyên gia đấu thầu và Tổ thẩm định thuộc Ban quản lý dự án để thực hiện công tác chấm thầu, thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu của các gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn Thành phố khi được UBND Thành phố giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư, Bên mời thầu. Việc này là thẩm quyền của Bên mời thầu; cần thực hiện theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 75 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.

     - Nhiệm vụ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách là do chủ đầu tư phê duyệt. Việc này cần thực hiện theo đúng quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 74 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.

     - Tất cả các thành viên trong Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định đều phải được đào tạo và có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu. Việc này cần thực hiện theo quy định tại Khoản 7 Điều 35 Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu.

     2. Đối với Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư:

     Giao Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/06/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư tiến hành xử phạt Ban quản lý dự án thị xã Long Khánh (nay là thành phố Long Khánh) đã có hành vi vi phạm sau:

     - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đăng tải trễ so với quy định đối với gói thầu số 1 (xây lắp) thuộc Dự án xây dựng hệ thống thoát lũ xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh là chưa đúng với quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 8 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và khoản 1 Điều 8 của Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Hành vi này đã vi phạm khoản 1 Điều 22 Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01/06/2016 của Chính phủ.

     - Đôn đốc, kiểm tra việc khắc phục các nội dung sai sót nêu trên tại Ban quản lý dự án thành phố Long Khánh. Kết quả thực hiện khắc phục gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi.

     Trên đây là Kết luận thanh tra theo Quyết định thanh tra số 48/QĐ-SKHĐT ngày 29/3/2018 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đấu thầu trên địa bàn thành phố Long Khánh./.


Thanh tra Sở 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​