Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2019)
Chào mừng kỷ niệm 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2019)
Chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019)
Kết Luận Thanh Tra Về việc chấp hành ​pháp luật trong hoạt động lựa chọn nhà thầu tại Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai
 KẾT LUẬN THANH TRA

Về việc chấp hành ​pháp luật trong hoạt động lựa chọn nhà thầu tại Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai

     Thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành lập Đoàn Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động lựa chọn nhà thầu tại Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai theo Quyết định thanh tra số 127/QĐ-SKHĐT ngày 14/10/2019 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, Đoàn Thanh tra đã thanh tra trực tiếp tại Bệnh viện từ ngày 31/10/2019 đến ngày 11/12/2019.

      Xét báo cáo kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đấu thầu tại Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai ngày 24/12/2019 của Đoàn thanh tra.

     Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai kết luận thanh tra như sau:

     A. KHÁI QUÁT CHUNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

     Từ năm 2017 đến thời điểm thanh tra, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai đã thực hiện 09 dự án với tổng cộng 61 gói thầu; tổng giá trị 61 gói thầu là 124.516.368.000 đồng, tổng giá trúng thầu là 119.177.217.000 đồng. Trong 61 gói thầu đã thực hiện được áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu như sau: Chỉ định thầu 52 gói thầu (tư vấn) với tổng giá trị là 3.085.000.000 đồng, tổng giá trị chỉ định thầu thầu là 2.791.000.000 đồng; Đấu thầu rộng rãi thông thường: 06 gói thầu với tổng giá trị là 78.025.470.000 đồng, tổng giá trị trúng thầu là 74.016.000.000 đồng; Đấu thầu rộng rãi qua mạng: 02 gói thầu với tổng giá trị là 42.126.530.000 đồng, tổng giá trị trúng thầu là 41.200.000.000 đồng; Chào hàng cạnh tranh qua mạng: 01 gói thầu với tổng giá trị là 1.279.880.000 đồng, tổng giá trị trúng thầu là 1.170.000.000 đồng.  

     B. KẾT QUẢ THANH TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CỦA 04 GÓI THẦU THUỘC 04 DỰ ÁN:

     I. Căn cứ cơ sở pháp lý:

     - Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 (gọi tắt là Luật Đấu thầu);

     - Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (gọi tắt Nghị định 63);

     - Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa (gọi tắt Thông tư 05);

     II.  Kết quả thanh tra, xác minh các gói thầu được thanh tra:

     Đoàn Thanh tra tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đấu thầu của 04 gói thầu, gồm:

     1. Gói thầu thiết bị Dự án Trang thiết bị hệ thống âm thanh, ánh sáng sân khấu ca nhạc 400 chỗ Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai do Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai làm chủ đầu tư có giá gói thầu được phê duyệt là 5.263.124.000 đồng; Hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng là đấu thầu rộng rãi trong nước; Phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn một túi hồ sơ; Loại hợp đồng trọn gói; Nguồn vốn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai; Đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty cổ phần âm nhạc Việt Thương và Công ty TNHH Tin học Mai Phương với giá trúng thầu là 4.500.000.000 đồng; thời gian thi công là 90 ngày kể từ ngày 18/7/2017; Tại thời điểm kiểm tra ngày 22/11/2019, thiết bị đã được cung cấp và nghiệm thu đưa vào sử dụng. 

     2. Gói thầu thiết bị Dự án Trang thiết bị HD cho 35 phóng viên, biên tập viên Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai do Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai làm chủ đầu tư có giá gói thầu được phê duyệt là 10.131.855.000 đồng; Hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng là hình thức đấu thầu rộng rãi; Phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn hai túi hồ sơ; Loại hợp đồng trọn gói; Nguồn vốn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai; Đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH MTV Giải pháp công nghệ truyền thông VTC và Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông Việt với giá trúng thầu là 8.980.000.000 đồng; thời gian thi công là 90 ngày kể từ ngày 07/6/2017; Tại thời điểm kiểm tra ngày 22/11/2019, thiết bị đã được cung cấp và nghiệm thu đưa vào sử dụng.

     3. Gói thầu số 3 (thiết bị) Dự án Trang thiết bị số hóa cho phòng khống chế các kênh truyền hình do Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai làm chủ đầu tư có giá gói thầu được phê duyệt là 15.513.652.000 đồng; Hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng là đấu thầu rộng rãi; Phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn hai túi hồ sơ; Loại hợp đồng trọn gói; Nguồn vốn ngân sách tỉnh; Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ truyền thông Quốc tế IBC với giá trúng thầu là 15.216.000.000 đồng; thời gian thi công là 90 ngày kể từ ngày 15/11/2017; Tại thời điểm kiểm tra ngày 22/11/2019, thiết bị đã được cung cấp và nghiệm thu đưa vào sử dụng.

     4. Gói thầu số 01 (thiết bị) Dự án đầu tư Trang thiết bị cho 04 phòng thu âm phát thanh do Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai làm chủ đầu tư có giá gói thầu được phê duyệt là 5.382.284.000 đồng; Hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng là đấu thầu rộng rãi qua mạng; Phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn một túi hồ sơ; Loại hợp đồng trọn gói; Nguồn vốn ngân sách tỉnh; Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần dịch vụ truyền thông MÊGA với giá trúng thầu là 5.200.000.000 đồng; thời gian thi công là 120 ngày kể từ ngày 22/6/2018; Tại thời điểm kiểm tra ngày 22/11/2019, công trình đã hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng. 

     III.  Nhận xét và kết luận:

     1.  Nhận xét:

     Trong quá trình tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu các gói thầu chọn thanh tra, Chủ đầu tư thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 

     - Kế hoạch đấu thầu, thông báo mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu được chủ đầu tư đăng tải trên báo đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định tại Điều 7, Điều 8 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về cung cấp và đăng tải thông tin đấu thầu.

     - Kết quả lựa chọn nhà thầu được trình duyệt, thẩm định, phê duyệt và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định; 

     - Thương thảo ký kết hợp đồng và bảo lãnh thực hiện hợp đồng theo quy định.

     - Tỷ lệ tiết kiệm vốn sau đấu thầu mang lại hiệu quả cao, cụ thể: đối với hình thức chỉ định thầu (giảm 9,53%), chào hàng cạnh tranh qua mạng (giảm 8,59%), đấu thầu rộng rãi thông thường (5,14%), đấu thầu rộng rãi qua mạng (2,2%).

     2.  Kết luận:

     Trên cơ sở kết quả thanh tra, Sở Kế hoạch và Đầu tư kết luận, như sau:

     2.1. Về công tác đấu thầu qua mạng, Chủ đầu tư thực hiện theo lộ trình của Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính và Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/07/2016 của Thủ tướng. 

     2.2. Trong quá trình triển khai thực hiện đấu thầu các gói thầu đã chọn thanh tra do Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai làm chủ đầu tư còn một số tồn tại, thiếu sót, cụ thể: Gói thầu thiết bị Dự án Trang thiết bị hệ thống âm thanh, ánh sáng sân khấu ca nhạc 400 chỗ Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai được Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công nghiệp và Dân dụng là đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu đã thực hiện chưa đúng theo pháp luật về đấu thầu, cụ thể một số vấn đề sau như sau: 

- Đối với hồ sơ dự thầu của nhà thầu Liên danh Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Truyền thông quốc tê IBC và Công ty Cổ phần Ngôi sao Điện Ảnh: Đơn vị tư vấn đấu thầu đã đánh giá hồ sơ dự thầu không hợp lệ và loại nhà thầu ở bước kiểm tra đánh giá tính hợp lệ là chưa đúng theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu.

     - Đối với nhà thầu Liên danh Công ty Cổ phần Âm nhạc Việt Thương và Công ty TNHH Tin học Mai Phương: 

     + Đơn vị tư vấn đấu thầu đánh giá nhân sự chủ chốt của nhà thầu đáp ứng hồ sơ mời thầu là chưa đúng với yêu cầu hồ sơ mời thầu được duyệt, cụ thể: Cán bộ kỹ thuật và cán bộ an toàn lao động không có kinh nghiệm trong các công việc tương tự (về thi công lắp đặt thiết bị hệ thống âm thanh, ánh sáng sân khấu ca nhạc). Tuy nhiên, hồ sơ dự thầu của nhà thầu Liên danh Công ty cổ phần âm nhạc Việt Thương và Công ty TNHH Tin học Mai Phương vẫn được đánh giá đạt ở Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt.

     + Trong Cam kết bảo hành, bảo trì nhà thầu bố trí cán bộ thực hiện công tác này không phù hợp đối với gói thầu thiết bị hệ thống âm thanh, ánh sáng sân khấu ca nhạc, cụ thể: Ông Diệp Trần Phong tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin nhưng trong hồ sơ dự thầu ông Phong được bố trí là cán bộ An toàn lao động; Ông  Nguyễn Nam Khương tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin nhưng trong hồ sơ dự thầu ông Khương được bố trí là cán bộ kỹ thuật.

     IV.  Kiến nghị biện pháp xử lý:

     1. Đối với Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai:

   Tiếp tực tổ chức thực hiện nghiêm Luật đấu thầu số 43/2103/QH13 của Quốc hội ngày 26/11/2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Văn bản số 2248/UBND-KT ngày 12/03/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước. Đặc biệt là việc công khai thông tin và thực hiện đấu thầu qua mạng theo lộ trình đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết đinh 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 và Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015.

     Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc những nội dung Chỉ thị 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và văn bản số 6404/UBND-KT ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý nghiêm những vi phạm theo quy định.

     Khi lựa chọn đơn vị tư vấn đấu thầu, cần lựa chọn những đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm. 

     2. Đối với Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư:

     Giao Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/06/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư tiến hành xử phạt đối với hành vi vi phạm của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công nghiệp và Dân dụng là đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu của “Gói thầu thiết bị Dự án Trang thiết bị hệ thống âm thanh, ánh sáng sân khấu ca nhạc 400 chỗ Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai”đã đánh giá hồ sơ dự thầu không đúng tiêu chuẩn đánh giá của hồ sơ mời thầu được phê duyệt làm thay đổi kết quả lựa chọn nhà thầu. Hành vi này đã vi phạm điểm a Khoản 5 Điều 20 Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01/06/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

     Trên đây là Kết luận thanh tra theo Quyết định thanh tra số 127/QĐ-SKHĐT ngày 14/10/2019 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động lựa chọn nhà thầu tại Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai./.


​Thanh tra Sở 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​