Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2019)
Chào mừng kỷ niệm 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2019)
Chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019)
Thực hiện Giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính qua dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước đối với các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước:
 

​         Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/08/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Thông tư số 133/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước;

1/ Căn cứ hướng dẫn của Công văn số 692/KBNN-THPC ngày 01/02/2019 của Kho bạc Nhà nước (KBNN) để thực hiện theo quy định của Nghị định số 130/2018/Nđ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số để thực hiện giao dịch điện tử với KBNN theo quy định của Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 của Chính phủ về Giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính; Kho bạc Nhà nước Đồng Nai đã ban hành Văn bản số 121/KBĐN-KSC ngày 26/2/2019 về việc sử dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử giữa KBNN với các đơn vị giao dịch. Trong đó, theo lộ trình của KBNN, đến hết ngày 31/12/2019, 100% các đơn vị giao dịch (ĐVGD) có giao dịch với KBNN tỉnh, KBNN thị xã, thành phố thuộc tỉnh phải tham gia dịch vụ công mức 4, và đến hết năm 2020 tất cả các đơn vị giao dịch còn lại phải tham gia giao dịch thanh toán với KBNN qua trang thông tin Dịch vụ công trực tuyến. Đến ngày 11/11/2019 Kho bạc Nhà nước Đồng Nai tiếp tục ra Văn bản số 2928/KBĐN-KSC về việc thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước; Trong đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai tại Văn bản số 12793/UBND-KTNS ngày 06/11/2019: “Về thời gian các ĐVSDNS giao dịch với KBNN Đồng Nai và KBNN Long Khánh phải hoàn thành việc đăng ký tham gia và giao dịch thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến: Đến hết tháng 11/2019 bắt buộc 100% các ĐVSDNS giao dịch với KBNN Đồng Nai và KBNN Long Khánh (trừ các đơn vị an ninh, quốc phòng) phải hoàn thành việc đăng ký tham gia và thực hiện việc thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến. Kể từ tháng 12/2019, nếu ĐVSDNS chưa đăng ký tham gia và giao dịch thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến, KBNN Đồng Nai và KBNN Long Khánh được phép tạm dừng thanh toán các khoản chi của ĐVSDNS, trừ các khoản chi lương, phụ cấp, trợ cấp xã hội, học bổng và một số khoản chi cấp thiết theo quy định của Bộ Tài chính.”

2/ Căn cứ hướng dẫn của Công văn số 1340/KBNN-THPC ngày 22/3/2019; Công văn số 1536/KBNN-THPC ngày 29/3/2019 của Kho bạc Nhà nước hướng dẫn thực hiện Thông tư 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN; Kho bạc Nhà nước Đồng Nai đã ban hành Văn bản số 254/KBĐN-KSC ngày 18/4/2019 về việc thực hiện thanh toán cá nhân qua Ngân hàng thương  mại theo Thông tư 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ tài chính.Trong đó, thời điểm triển khai thực hiện từ tháng 5/2019. Đến ngày 05/11/2019 Kho bạc Nhà nước Đồng Nai tiếp tục ra Văn bản số 2698/KBĐN-KTNN về việc phối hợp chi bằng tiền mặt qua hệ thống Vietinbank; Trong đó, từ ngày 14/11/2019 các đơn vị sử dụng NSNN có nhu cầu thanh toán bằng tiền mặt có giá trị từ một trăm triệu (100.000.000) đồng trở lên trong 01 lần giao dịch sẽ thực hiện rút tiền mặt tại Vietinbank thông qua dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước.


Văn phòng Sở

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​