Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)
Tổng kết Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (Sửa đổi, bổ sung năm 2008)

 1. Công tác chỉ đạo, triển khai:

          Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở luôn quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến công tác phòng, chống phòng chống ma túy như: góp ý văn bản của cơ quan cấp trên khi có yêu cầu; xây dựng kế hoạch triển khai quy định của pháp luật, chỉ đạo của cơ quan cấp trên,…cụ thể như sau:

          a) Về góp ý các dự thảo văn bản:

          + Văn bản số 734/SKHĐT-VX ngày 20/4/2012 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý dự thảo quy định về chế độ trợ cấp, hỗ trợ, đóng góp đối với người bán dâm, người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

          + Văn bản số 1619/SKHĐT-VX ngày 09/8/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý dự thảo đề án mức phụ cấp đặc  thù đối với CB, VC làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện.

          + Văn bản số 1725/SKHĐT-VX ngày 23/8/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý dự thảo Quyết định thành lập tổ công tác liên ngành phòng, chống mại dâm.

          +  Góp ý Văn bản số 133/SKHĐT-KGVX ngày 25/12/2017 gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về công tác cai nghiện ma túy năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

          b) Về xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện:

          + Kế hoạch số 427/KH-SKHĐT ngày 05/6/2015 về xây dựng Kế hoạch thực hiện tháng hành động về Phòng, chống ma túy năm 2015 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (từ ngày 01/6/2015-30/6/2015).

          + Kế hoạch số 401/KH-SKHĐT ngày 14/6/2016 về xây dựng Kế hoạch thực hiện tháng hành động về Phòng, chống ma túy năm 2016 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (từ ngày 01/6/2016-30/6/2016).

          + Kế hoạch số 707/KH-SKHĐT ngày 18/10/2017 về xây dựng Kế hoạch thực hiện tháng hành động về Phòng, chống ma túy năm 2017 trong tình hình mới tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (từ ngày 01/6/2017-30/6/2017).

          + Kế hoạch số 667/KH-SKHĐT ngày 02/10/2017 về xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình Phòng, chống ma túy đến năm 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (từ ngày 01/6/2017-30/6/2017).

          + Kế hoạch số 619/KH-SKHĐT ngày 19/9/2017 về xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình Phòng, chống tội phạm đến năm 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

          + Kế hoạch số 607/KH-SKHĐT ngày 11/9/2017 về xây dựng Kế hoạch thực hiện Tổng kết Luật Phòng, chống ma túy năm 2000, sửa đổi bổ sung năm 2008 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

          + Kế hoạch số 125/KH-SKHĐT ngày 06/3/2018 về xây dựng Kế hoạch thực hiện Công tác Phòng, chống AIDS; Phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2018 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

          + Kế hoạch số 372/KH-SKHĐT ngày 12/6/2018 về xây dựng Kế hoạch thực hiện tháng hành động về Phòng, chống ma túy năm 2018 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (từ ngày 01/6/2018-30/6/2018).

          c) Về việc tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn đầu tư công để triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy:

          Trong 10 năm qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí khoảng 347,205 tỷ đồng vốn đầu tư công để thực hiện công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh, gồm:

          + Dự án đường vào cơ sở cai nghiện: 8,2 tỷ đồng.

          + Dự án xử lý hệ thống nước thải, bếp ăn, phòng y tế: 6,67 tỷ đồng.

          + Dự án sửa chữa cải tạo cơ sở cai nghiện ma túy: 20,535 tỷ đồng.

          + Dự án xây mới cơ sở cai nghiện ma túy: 300 tỷ đồng (đã bố trí 160 tỷ đồng.

          2. Công tác tuyên truyền, giáo dục và hoạt động phòng, chống ma túy:

          - Lãnh đạo Sở thường xuyên chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục và phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về công tác phòng, chống ma túy đến các đảng viên, CBCCVC cơ quan qua các cuộc họp Chi bộ, Chi đoàn, giao ban hàng tuần.

- Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo nền tảng cho phong trào tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, chống những biểu hiện quan liêu, tiêu cực trong tổ chức Chi bộ và toàn thể CBCCVC cơ quan.

3. Đánh giá chung:

Do công tác tuyên truyền được quan tâm triển khai thường xuyên, kịp thời, đúng đối tượng về công tác phòng chống ma túy, nhiệm vụ đấu tranh phòng chống ma túy đến các đảng viên và CBCCVC cơ quan; các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên đã góp phần nâng cao hiệu quả nhận thức của từng Đảng viên, CBCCVC về công tác này, nên trong 10 năm qua (2009-2018) tại Sở không có tội phạm ma túy, người nghiện ma túy và trồng cây có chất ma túy.

II. Phương hướng, nhiệm vụ năm tiếp theo:

Tiếp tục tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và các văn bản liên quan đến công tác phòng, chống ma túy, góp phần nâng cao nhận thức của từng đảng viên, CBCCVC về công tác này.

Giao Ban Chấp hành Công đoàn Sở và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Sở tổ chức các hoạt động phong trào gắn với tuyên truyền các nội dung về tác hại của ma túy, cách thức phòng, chống ma túy trong đổi ngũ công đoàn viên, thanh niên trẻ của Sở./. 


Chi Đoàn

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​