Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)
UBND tỉnh Đồng nai ban hành chương trình hành động và phát triển kinh tế tư nhân

​       Thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ; Kế hoạch số 150-KH/TU ngày 06/12/2017 của Tỉnh ủy Đồng Nai về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện như sau:

Mục đích xây dựng Chương trình hành động nhằm xác định rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của các Sở, ban ngành, địa phương, đơn vị trong tổ chức triển khai thực hiện; Tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân trên địa bàn tỉnh để thực hiện.

Mục tiêu cụ thể đặt ra như sau: Trên địa bàn tỉnh, đến năm 2020 có hơn 38.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập; đến năm 2025 có hơn 53.000 doanh nghiệp và đến năm 2030 có ít nhất 70.000 doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp có quy mô lớn, nguồn lực mạnh; nhiều doanh nghiệp tư nhân tham gia mạng sản xuất, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu; vốn đầu tư của kinh tế tư nhân chiếm 40-42% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

Phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh, hiệu quả, bền vững, thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, sớm đưa tỉnh Đồng Nai trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020.

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đặt ra, UBND tỉnh đề xuất các giải pháp thực hiện như sau:

1. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, thống nhất nhận thức về phát triển kinh tế tư nhân

Các Sở, ban, ngành, địa phương thực hiện việc tuyên truyền, giáo dục nhằm quán triệt sâu rộng trong toàn xã hội, đặc biệt đối với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước về các nội dung và tinh thần của Kế hoạch số 150-KH/TU ngày 06/12/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Kết luận số 29-KL/TW ngày 31/01/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đảng viên làm kinh tế tư nhân.

2. Tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân

2.1- Thực hiện đầy đủ cơ chế, chính sách của nhà nước trong việc thu hút đầu tư và bảo đảm hoạt động của kinh tế tư nhân theo cơ chế thị trường

- Khuyến khích thành lập doanh nghiệp tư nhân; tạo điều kiện để kinh tế tư nhân đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh trong những ngành, lĩnh vực, địa bàn mà pháp luật không cấm, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong từng thời kỳ.

- Bảo đảm thực hiện nghiêm minh quyền tự do kinh doanh, quyền sở hữu tài sản, các quyền, nghĩa vụ dân sự của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện đầy đủ các chính sách mà nhà nước hỗ trợ kinh tế tư nhân phát triển như: miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền sử dụng đất trong những năm đầu hoạt động; tư vấn, hướng dẫn thủ tục thành lập doanh nghiệp, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh; tổ chức công tác tài chính, kế toán; cung cấp thông tin; hướng dẫn quản trị doanh nghiệp và tư vấn pháp luật.

- Bảo đảm thực thi minh bạch, hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn; khuyến khích sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp theo hướng chủ yếu dựa vào doanh nghiệp, hợp tác xã và trang trại có quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Chú trọng phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho nông dân.

- Bảo đảm chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân phù hợp với cơ chế thị trường, thúc đẩy tính tự chủ và cạnh tranh bình đẳng của kinh tế tư nhân và không phục vụ “lợi ích nhóm” dưới mọi hình thức. Không biến việc chấp thuận, xác nhận, chứng nhận đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn kỹ thuật thành giấy phép con, gây cản trở hoạt động của kinh tế tư nhân.

- Triển khai tích cực và đồng bộ các chính sách trợ giúp phát triển kinh tế tư nhân, tăng cường thực hiện trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; đặc biệt chú trọng công tác hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo doanh nhân, nâng cao trình độ cán bộ quản lý và người lao động trong doanh nghiệp. Tăng cường hỗ trợ, cung cấp thông tin cho kinh tế tư nhân;

- Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của các thiết chế giải quyết tranh chấp kinh tế, dân sự, trọng tâm là các hoạt động thương lượng, hoà giải, trọng tài thương mại và toà án nhân dân các cấp, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

2.2- Đẩy mạnh công tác hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu để mở rộng khả năng tham gia thị trường và thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng cho các loại hình kinh tế tư nhân

- Khuyến khích, tạo điều kiện để phát triển đồng bộ các thị trường, đặc biệt là thị trường tư liệu sản xuất; hệ thống lưu thông, phân phối hàng hoá, dịch vụ trong và ngoài tỉnh; đồng thời phổ biến các quy định, điều khoản cam kết mà Việt Nam đã ký kết trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế để các doanh nghiệp nhận thức đầy đủ và chuẩn bị sẵn sàng tiếp cận, mở rộng thị trường quốc tế. Có biện pháp hiệu quả ổn định thị trường tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là đối với hàng nông sản. Tăng cường công tác quản lý thị trường, phòng chống các hành vi gian lận thương mại; thao túng, chi phối thị trường và quan hệ cung - cầu hàng hoá, dịch vụ.

- Tổ chức hội nghị giao thương kết nối cung cầu giữa các tỉnh, thành trong khu vực nhằm tăng cường quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm có thế mạnh của tỉnh Đồng Nai vào các hệ thống phân phối trong khu vực.

- Tạo điều kiện cho khu vực kinh tế tư nhân tiếp cận bình đẳng các nguồn lực xã hội, trọng tâm là vốn, đất đai, cơ hội kinh doanh, hội nhập quốc tế; cũng như tham gia vào quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh xã hội hoá, tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân tham gia cung cấp các dịch vụ công.

- Ưu tiên thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với các dự án đầu tư có công nghệ cao, các công ty đa quốc gia lớn, gắn với yêu cầu chuyển giao và lan toả rộng rãi công nghệ tiên tiến và quản trị hiện đại, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị với các doanh nghiệp của tư nhân trong nước, nhất là trong phát triển ngành chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp công nghệ cao; Khuyến khích, tạo điều kiện các thành phần kinh tế tư nhân tham gia đầu tư, phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

2.3- Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội

- Tập trung huy động các nguồn lực phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, nhất là giao thông, năng lượng, viễn thông, đô thị, cấp, thoát nước, thuỷ lợi, xử lý chất thải, dịch vụ hậu cần và tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân tiếp cận, sử dụng bình đẳng, với chi phí hợp lý.

- Đẩy mạnh thực hiện cơ chế hợp tác công tư trong đầu tư, khai thác, sử dụng, kinh doanh các dự án, công trình kết cấu hạ tầng kinh tế kỹ thuật. Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư, việc vận hành và thu hồi vốn của các dự án kết cấu hạ tầng để giảm chi phí sản xuất, kinh doanh cho người dân và doanh nghiệp.

- Tăng cường kết nối các hệ thống giao thông liên kết vùng kinh tế trọng điểm phía nam; phát triển dịch vụ hậu cần, lưu thông, phân phối hàng hoá, dịch vụ thuận tiện, đáp ứng nhu cầu thị trường.

- Rà soát, hoàn thiện quy hoạch và đẩy mạnh đầu tư phát triển đồng bộ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của doanh nghiệp về mặt bằng sản xuất, kinh doanh với hạ tầng kinh tế - kỹ thuật, dịch vụ hỗ trợ đầy đủ và chi phí hợp lý.

2.4- Tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn lực cho kinh tế tư nhân

- Rà soát, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cho phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch xây dựng trên phạm vi toàn tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân tiếp cận thị trường đất đai, tài nguyên một cách minh bạch, bình đẳng theo cơ chế thị trường.

- Phát triển hệ thống các tổ chức tín dụng an toàn, lành mạnh; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền, khách hàng và của bản thân tổ chức tín dụng. Phát triển đa dạng và nâng cao chất lượng các dịch vụ ngân hàng, nhất là dịch vụ tín dụng và thanh toán cho nền kinh tế. Nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách tín dụng phù hợp với các phương thức sản xuất kinh doanh, đối tượng khách hàng, tăng cường kết nối các khâu trong mạng sản xuất và chuỗi giá trị.

- Phát triển đa dạng và nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm để góp phần giảm thiểu rủi ro, tổn thất và ổn định sản xuất, kinh doanh, đời sống của người dân và doanh nghiệp. Chú trọng phát triển bảo hiểm trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Có cơ chế, chính sách tạo điều kiện để kinh tế tư nhân tích cực tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Hỗ trợ kinh tế tư nhân tiếp cận, khai thác các cơ hội trong hội nhập quốc tế, mở rộng thị trường, đẩy mạnh đầu tư và thương mại quốc tế; xóa bỏ các rào cản bất hợp lý đối với kinh tế tư nhân khi tham gia thương mại, đầu tư quốc tế. Tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển, nâng cao năng lực từng bước tham gia sâu, vững chắc vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

- Thí điểm triển khai cách mạng công nghiệp 4.0 trên địa bàn tỉnh trong các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, giáo dục, sản xuất công nghiệp, trong đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong tỉnh có cơ hội tiếp cận với những tiến bộ khoa học, kỹ thuật, phương thức sản xuất mới mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại.

3. Hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động

- Khuyến khích, hỗ trợ kinh tế tư nhân đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển, ứng dụng, chuyển giao công nghệ tiên tiến. Hoàn thiện và bảo đảm thực thi hiệu quả pháp luật về sở hữu trí tuệ. Phát triển các quỹ hỗ trợ đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ. Áp dụng chính sách thuế, hỗ trợ tài chính, tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi phù hợp với hoạt động nghiên cứu, đổi mới, hiện đại hóa công nghệ. Kết nối doanh nghiệp, ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo với các nhà đầu tư, quỹ đầu tư.

- Ưu tiên phát triển các khu công nghệ cao, các vườn ươm công nghệ cao và các doanh nghiệp khoa học - công nghệ. Đẩy mạnh đầu tư, phát triển các cơ sở nghiên cứu khoa học - công nghệ, đội ngũ các nhà khoa học. Tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế trong nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ; mua bán, chuyển giao các sản phẩm khoa học, công nghệ mới. Đẩy mạnh thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu khoa học, công nghệ.

- Đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nhất là đào tạo nghề, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng đủ nhu cầu số lượng và chất lượng nhân lực cho phát triển kinh tế tư nhân. Tăng cường hợp tác, liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo; quy hoạch và phát triển đào tạo theo nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp và thị trường.

- Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ doanh nhân có trình độ chuyên môn cao, kỹ năng quản lý, quản trị hiện đại, đạo đức kinh doanh và tinh thần trách nhiệm đối với quê hương, đất nước. Xây dựng và triển khai rộng rãi các chuẩn mực đạo đức, văn hóa của doanh nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Khuyến khích, động viên tinh thần kinh doanh, ý chí khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội, nhất là trong cộng đồng doanh nghiệp. Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục kiến thức kinh doanh, khởi nghiệp trong toàn xã hội.

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

- Chú trọng xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính, có tư tưởng chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, có thái độ ứng xử đúng đắn, tạo thuận lợi trong việc thực hiện các thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp.

- Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện có hiệu quả pháp luật, cơ chế, chính sách, kế hoạch, quy hoạch, chiến lược phát triển, tạo môi trường đầu tư
kinh doanh thuận lợi, an toàn cho kinh tế tư nhân phát triển lành mạnh, đúng
định hướng.

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, trách nhiệm giải trình của chính quyền các cấp đối với việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo gánh nặng tâm lý đối với người dân và doanh nghiệp. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp trong việc giải quyết các tranh chấp kinh tế, thương mại, dân sự.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính mà trọng tâm là tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện tốt các quy định tại Trung tâm hành chính công cấp tỉnh. Đơn giản hóa, rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục hành chính, nhất là về thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh, cấp phép, thuế, xuất khẩu, nhập khẩu, giải quyết tranh chấp, tố tụng, xét xử, thi hành án, phá sản…; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa dịch vụ hành chính công để tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Phát triển các kênh tiếp nhận kiến nghị, phản ánh, thắc mắc, khiếu nại, tố cáo của doanh nghiệp, người dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Hành động hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh; đồng thời tăng cường cơ chế đối thoại có hiệu quả giữa cơ quan quản lý nhà nước với người dân, doanh nghiệp thông qua các Hội nghị đối thoại doanh nghiệp, các Chương trình gặp mặt doanh nghiệp hàng năm nhằm nắm bắt và xử lý kịp thời các nhu cầu, nguyện vọng, vướng mắc liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân.

- Nâng cao năng lực, hiệu quả phối hợp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực và địa phương đối với kinh tế tư nhân, bao gồm cả việc bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước đối với các tổ chức xã hội - nghề nghiệp. Đẩy mạnh phân cấp đi đôi với bảo đảm sự quản lý thống nhất, phối hợp liên thông, gắn kết giữa các cơ quan hành chính cùng cấp, giữa cấp tỉnh và cấp huyện.

- Công khai, minh bạch hệ thống thông tin kinh tế - xã hội, cơ sở dữ liệu, văn bản quy phạm pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển, cơ chế, chính sách quản lý để tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận khai thác và sử dụng. Nghiên cứu xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất, tích hợp về khu vực kinh tế tư nhân.

5. Đổi mới nội dung, phương thức và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp đối với kinh tế tư nhân

- Các cấp chính quyền tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về chủ trương nhất quán trong phát triển kinh tế tư nhân của Đảng và Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả, công khai, minh bạch các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân. Có giải pháp thực hiện chủ trương phát triển đảng trong khu vực kinh tế tư nhân.

- Các đảng viên làm kinh tế tư nhân phải chấp hành nghiêm điều lệ, các quy định của Đảng, gương mẫu thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước và vận động người lao động trong doanh nghiệp, trên địa bàn dân cư sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật; giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp; tiếp thu, ứng dụng công nghệ mới, là hạt nhân tác động lan tỏa đến cộng đồng kinh doanh; thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và tích cực góp ý xây dựng chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tư nhân với Đảng và Nhà nước.

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh hấp dẫn, có sức cạnh tranh cao. Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, bảo đảm quyền tự do, dân chủ trong hoạt động kinh tế của người dân theo quy định của pháp luật. Bảo đảm sự tham gia có hiệu quả của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp và của nhân dân vào quá trình phát triển kinh tế tư nhân.

Chi đoàn

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​