Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Tổng đài 10220251.1022
Thanh tra – Khiếu nại – Tố cáo
Tổng kết 5 năm thi hành luật xử lý vi phạm hành chính
Cập nhật 28/06/2017 16:23 Xem với cỡ chữ

​        1. Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

- Hàng năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Kế hoạch về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật để triển khai cho toàn bộ các phòng chuyên môn, các cán bộ, công chức, viên chức thuộc sở để phục vụ việc thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Thực hiện Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư ( Văn bản số 2146/SKHĐT-TT ngày 20/8/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư).

2. Công tác phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

Sau khi Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013; Sở Kế hoạch và Đầu tư Tổ chức triển khai thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật XLVPHC đến cán bộ, công chức, viên chức trong sở thông qua Hội nghị công chức hoặc cuộc họp về công tác phổ biến pháp luật, bao gồm những văn bản sau:

- Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

- Công văn số 11082/UBND-NC ngày 25/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tăng cường triển khai thực hiện các quy định về biện pháp xử lý vi phạm hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

- Kế hoạch số 1166/KH-UBND ngày 10/2/2015 về Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2015 của UBND tỉnh Đồng Nai;

- Công văn số 292/STP-TDTHPL ngày 23/3/2015 của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2015;

- Thanh tra sở xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các quy định về biện pháp xử lý vi phạm hành chính (Xây dựng Kế hoạch số 612/KH-SKHĐT ngày 02/12/2014 về Tăng cường triển khai thực hiện các quy định về biện pháp xử lý vi phạm hành chính giáo dục tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng Kế hoạch số 447/KH-SKHĐT ngày 11/6/2015 về Quản lý công tác thi hành pháp luật về Xử lý vi phạm hành chính năm 2015; xây dựng Kế hoạch số 127/KH-SKHĐT ngày 04/3/2016 về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình tình thi hành pháp luật năm 2016; Xây dựng Kế hoạch số 67/KH-SKHĐT ngày 07/02/2017 thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017).

3. Công tác hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước và nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính:

Công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính được quan tâm, chú trọng. Sở Kế hoạch và Đầu tư cử cán bộ, công chức tham gia tích cực các hội nghị về nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính và các nội dung liên quan đến Luật xử lý vi phạm hành chính do Sở Tư pháp chủ trì.

6. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác xử lý vi phạm hành chính:

- Công tác kiện toàn bộ máy, biên chế phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác xử lý vi phạm hành chính được chú trọng. Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị chuyên môn của Sở có nhiệm vụ quản lý công tác xử lý vi phạm hành chính.

- Hiện tại Thanh tra Sở gồm có 05 biên chế. Bao gồm 01 Chánh thanh tra, 01 Phó Chánh thanh tra và 03 Thanh tra viên. Tất cả các cán bộ, công chức thực  hiện công tác xử lý vi phạm hành chính đều có chuyên môn, nghiệp vụ về Thanh tra và có ngạch Thanh tra viên trở lên (04 cá nhân giữ ngạch Thanh tra viên và 01 cá nhân giữ ngạch Thanh tra viên chính),  đáp ứng yêu cầu về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

 Thanh tra Sở 

TIN ĐÃ ĐƯA
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn