Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Tổng đài 10220251.1022
Văn bàn pháp luật - Đầu tư trong nước
Một số nội dung sửa đổi, bổ sung về quy định ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Cập nhật 13/06/2017 07:49 Xem với cỡ chữ

​       Việc ký quỹ được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư sau khi dự án đầu tư được quyết định chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng phải trước thời điểm giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì thời điểm ký quỹ là thời điểm xem xét làm thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Một số nội dung được sửa đổi của Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 do UBND tỉnh ban hành Quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhằm đảm bảo thực hiện đầu tư được tốt hơn.

Nộp tiền ký quỹ

Bỏ cụm từ “tổ chức tín dụng” trong tất cả các điều khoản có trong Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai, theo đó

Tiền ký quỹ nhà đầu tư nộp vào tài khoản của Cơ quan đăng ký đầu tư mở tại ngân hàng thương mại tại Việt Nam có trụ sở chính hoặc chi nhánh tại tỉnh Đồng Nai theo lựa chọn của nhà đầu tư trên cơ sở thỏa thuận giữa cơ quan đăng ký đầu tư với nhà đầu tư. Nhà đầu tư chịu chi phí liên quan đến việc mở, duy trì tài khoản ký quỹ và thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản ký quỹ.

Việc giảm tiền ký quỹ

1. Nhà đầu tư được giảm tiền ký quỹ trong các trường hợp sau:

a) Giảm 25% số tiền ký quỹ đối với dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, đặc biệt ưu đãi đầu tư ; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo phụ lục I, phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư ; dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, kể cả dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất;

b) Giảm 50% số tiền ký quỹ đối với dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghệ cao, khu kinh tế, kể cả dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao, khu kinh tế.

2. Đối với các dự án đầu tư thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất, nhà đầu tư đã tạm ứng tiền giải phóng mặt bằng, tái định cư theo phương án bồi thường giải tỏa đã được cấp thẩm quyền phê duyệt thì được hoãn thực hiện nghĩa vụ ký quỹ phần diện tích đất dự án tương ứng số tiền đã tạm ứng để thực hiện giải phóng mặt bằng, tái định cư (có chứng từ chứng minh hợp lệ). Phần diện tích đất còn lại vẫn thực hiện ký quỹ theo qui định.

3. Đối với các dự án đầu tư không thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất, nhà đầu tư đã chi trả tiền giải phóng mặt bằng, tái định cư theo thỏa thuận với tổ chức cá nhân sử dụng đất có công chứng hoặc chứng thực, thì được hoãn thực hiện nghĩa vụ ký quỹ đối với diện tích đất dự án thực tế đã bồi thường xong. Phần diện tích đất còn lại vẫn thực hiện ký quỹ theo qui định.

Trường hợp việc bồi thường đã thực hiện nhưng không có cơ sở xác nhận số tiền đã chi trả, thì nhà đầu tư được khấu trừ vào số tiền ký quỹ phải nộp tương ứng với diện tích đất theo giá nhà nước qui định đối với loại đất đó.”

Trình tự thỏa thuận nộp tiền ký quỹ

1. Hồ sơ nhà đầu tư đề nghị thỏa thuận nộp tiền ký quỹ gồm có:

a) Đơn đề nghị hướng dẫn hoặc thỏa thuận việc nộp tiền ký quỹ (bản chính).

b) Văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép nhà đầu tư đầu tư dự án tại địa điểm trên (Quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư - bản sao, không cần công chứng).

c) Các tài liệu, giấy tờ liên quan chứng minh về trường hợp thuộc diện được miễn giảm tiền ký quỹ theo qui định (bản sao có chứng thực).

Trường hợp dự án đầu tư mà nhà đầu tư đã nộp tiền bồi thường hoặc đã tự thương lượng bồi thường giải tỏa với chủ sử dụng đất và tài sản trên đất, nhà đầu tư cần bổ sung các tài liệu sau để chứng minh:

- Văn bản của Trung tâm phát triển quỹ đất, hoặc UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã xác nhận số tiền bồi thường giải tỏa đã tiếp nhận của nhà đầu tư để chi trả cho chủ sử dụng đất và tài sản trên đất.

- Hợp đồng hoặc thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất với tổ chức cá nhân, có công chứng hoặc chứng thực.

- Đối với trường hợp nhà đầu tư tự thương lượng bồi thường với dân (không chuyển tiền qua Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND cấp huyện,  UBND cấp xã) đã có kết quả bồi thường mà chưa có cơ sở xác định số tiền cụ thể nhà đầu tư thực chi, cần bổ sung ý kiến của UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã xác nhận về thực trạng diện tích đất đã được bồi thường, ghi rõ mức giá qui định của nhà nước đối với loại đất trên, làm cơ sở cho cơ quan đăng ký đầu tư tạm tính mức khấu trừ tiền ký quỹ mà nhà đầu tư phải nộp.

2. Nhà đầu tư nộp một hồ sơ nêu trên đến cơ quan đăng ký đầu tư.

3. Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét hồ sơ, căn cứ qui định nộp tiền ký quỹ theo qui chế này và các qui định pháp luật có liên quan, xử lý như sau:

a) Cơ quan đăng ký đầu tư dự thảo thỏa thuận ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư theo Mẫu II.5 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam, có qui định riêng cho từng trường hợp đặc thù, mời nhà đầu tư lên trao đổi thống nhất các nội dung và cùng ký thỏa thuận.

Thời gian thực hiện và hoàn thành công việc trên không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ,

b) Văn bản thỏa thuận gởi cho nhà đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư đồng gởi cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng thương mại hoặc tổ chức tín dụng mà nhà đầu tư nộp tiền ký quỹ.

4. Sau khi nộp tiền ký quỹ, nhà đầu tư làm văn bản thông báo kèm bản sao hóa đơn hoặc giấy chứng nhận nộp tiền gởi Cơ quan đăng ký đầu tư và Sở Tài nguyên và Môi trường.

Xử lý chuyển tiếp

1. Đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép đầu tư từ trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành (trước ngày 01/7/2015) bao gồm văn bản thỏa thuận địa điểm đầu tư (áp dụng các dự án đầu tư không thuộc trường hợp đăng ký đầu tư, đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư theo qui định của Luật đầu tư ngày 29/11/2005), giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chấp thuận đầu tư, văn bản cho phép chuyển mục đích sử dụng đất còn hiệu lực thi hành, xử lý như sau:”.

a) Trường hợp dự án đầu tư đã hoàn thành thủ tục giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo qui định của Luật đất đai (kể cả trường hợp nhà đầu tư mới được cấp thẩm quyền cho phép nhận chuyển nhượng dự án đầu tư nêu trên) thì không phải làm thủ tục ký quỹ.

b) Trường hợp nhà đầu tư đã hoàn thành thủ tục giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo qui định của Luật đất đai, nay làm thủ tục điều chỉnh các nội dung liên quan trong giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chấp thuận đầu tư, thỏa thuận địa điểm đầu tư, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất…thì không phải làm thủ tục ký quỹ.

c) Trường hợp nhà đầu tư chưa hoàn thành thủ tục giao đất, thuê đất theo qui định của Luật đất đai, việc ký quỹ tạm thời thực hiện như sau:

- Khi đến Sở Tài nguyên và Môi trường làm thủ tục đất đai, nhà đầu tư làm văn bản cam kết sẽ thực hiện ký quỹ theo qui định sau khi nhà nước có hướng dẫn trường hợp trên thuộc diện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án.

- Căn cứ văn bản cam kết nêu trên của nhà đầu tư và hồ sơ đất đai,  Sở Tài nguyên và Môi trường làm thủ tục cho nhà đầu tư thuê đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo qui định.

- Khi nhà nước có hướng dẫn trường hợp trên thuộc diện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án, Cơ quan đăng ký đầu tư thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường biết. Sở Tài nguyên và Môi trường làm thông báo yêu cầu nhà đầu tư ký quỹ theo văn bản đã cam kết.

2. Đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép đầu tư từ sau ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành (từ ngày 01/7/2015) đều phải thực hiện ký quỹ theo qui định này, cụ thể như sau:

a) Trường hợp dự án đầu tư đã hoàn thành thủ tục giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo qui định của Luật đất đai nhưng chưa thực hiện ký quỹ, Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, thông báo danh sách cho cơ quan đăng ký đầu tư; Cơ quan đăng ký đầu tư mời nhà đầu tư thỏa thuận về việc ký quỹ .

b) Trường hợp dự án đầu tư chưa hoàn thành thủ tục giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo qui định của Luật đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ làm thủ tục giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất sau khi nhà đầu tư đã thực hiện ký quỹ theo thông báo của cơ quan đăng ký đầu tư.

Tham khảo Quyết định 70/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai

 

Phòng THQH

TIN ĐÃ ĐƯA
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn