Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2019)
Chào mừng kỷ niệm 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2019)
Chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019)
Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2018

      1. Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực:

Tổng sản phẩm quốc nội trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2018 (giá so sánh 2010) so với cùng kỳ năm 2017 tăng 7,5% (cùng kỳ năm 2017 tăng 7,26%), trong đó: khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 8,2%; khu vực dịch vụ tăng 7,53%; khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 3,1%; thuế sản phẩm tăng 7,03%.

a) Lĩnh vực kinh tế:

- Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp ước 6 tháng đầu năm 2018 tăng 8,35% so với cùng kỳ.

- Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản (theo giá so sánh 2010) 6 tháng đầu năm 2018  đạt 17.921,1 tỷ đồng, tăng 3,12% so cùng kỳ.

Ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng  đạt 80.123,43 tỷ đồng, tăng 11,75% so cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2018 đạt 9.077,3 triệu USD, tăng 12,64% so cùng kỳ (mục tiêu Nghị quyết cả năm tăng 9% - 11%).

-  Kim ngạch nhập khẩu đạt 7.958,8 triệu USD, tăng 7,12% so cùng kỳ.

- Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Tổng vốn đăng ký cấp mới và dự án tăng vốn là 950 triệu USD, đạt 95% so kế hoạch năm, tăng 48,4% so cùng kỳ.

Tổng vốn đầu tư trong nước đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư và điều chỉnh tăng vốn là 6.896,4 tỷ đồng, đạt 76,6% kế hoạch năm, bằng 79,8% so cùng kỳ.

Tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 1.650 tăng 1,1% so với cùng kỳ với vốn đăng ký kinh doanh là 12.000 tỷ đồng; thành lập mới được 13 hợp tác xã (HTX) đạt 52% kế hoạch năm, tổng vốn điều lệ đăng ký 27,95 tỷ đồng với 144 thành viên.

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 39.416 tỷ đồng, tăng 2,8% so với cùng kỳ. UBND tỉnh tập trung chỉ đạo công tác giải ngân nguồn vốn ngân sách, theo đó tỷ lệ giải ngân đối với dự án do tỉnh quản lý đạt 45%, do huyện quản lý đạt 46%.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn là 23.519 tỷ đồng, đạt 44% dự toán năm và tăng 12% cùng kỳ (trong đó thu nội địa là 15.149 tỷ đồng, đạt 40% dự toán và tăng 09% cùng kỳ); tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm là 8.293 tỷ đồng, đạt 45% dự toán và tăng 18% cùng kỳ, trong đó: chi đầu tư phát triển (không bao gồm chi bổ sung từ ngân sách trung ương, quỹ nhà, quỹ đất và bội chi) 2.875 tỷ đồng đạt 45% dự toán, tăng 40% cùng kỳ, chi thường xuyên 5.418 tỷ đồng đạt 45% dự toán, tăng 08% cùng kỳ.

- Triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai. Tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi kết quả, đã kiểm tra 37/37 cơ sở chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải.

b) Lĩnh vực văn hóa – xã hội:

Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục phát triển; các chính sách, an sinh xã hội; các chế độ chính sách ưu đãi đối với gia đình chính sách, người có công tiếp tục được triển khai đồng bộ, trong 6 tháng đầu năm 2018 giải quyết việc làm cho 47.624 lượt lao động, đạt khoảng 59,53% kế hoạch, giảm khoảng 4% so với cùng kỳ năm 2017; Tuyển mới đào tạo nghề cho 37.757 người, đạt 50,14% kế hoạch, tăng 0,1% so với cùng kỳ.

Hỗ trợ cho 2.515 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay số tiền 83,5 tỷ đồng; mua và cấp 50.798 thẻ BHYT miễn phí cho người nghèo theo quy định với số tiền 11.828 triệu đồng.

Công tác phòng chống dịch bệnh được quan tâm thực hiện, trong 5 tháng đầu năm 2018, tỉnh tổ chức diệt lăng quăng và phun hóa chất trên diện rộng và theo dõi chẽ tình hình dịch bệnh, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, nên kết quả số ca mắc bệnh sốt xuất huyết so với cùng kỳ giảm 37%, bệnh tay chân miệng giảm 34%, không có ca tử vong; không phát hiện trường hợp mắc các bệnh nguy hiểm như: MERS-CoV, cúm A (H5N1, H7N9), virus Ebola.

 Số người tham gia bảo hiểm y tế trên 2.356.192 người, đạt tỷ lệ bao phủ khoảng 83,3%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội đạt 46%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 44,09%.

Ban hành Kế hoạch số 142-KH-BCS ngày 16/5/2018 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về thực hiện Kế hoạch số 177-KH/TU ngày 16/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và  hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Kế hoạch 141-KH/BCS ngày 16/5/2018 về thực hiện Kế hoạch số 166-KH/TU ngày 02/4/2018 thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tiếp tục xử lý việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính như triển khai phần mềm quản lý lưu trú, tạm trú của ngành Công an; lấy ý kiến thủ tục hành chính giữa các đơn vị, địa phương trên phần mềm Egov. Trong 6 tháng đầu năm 2018 tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 94,9%, tỉnh thường rà soát điều chỉnh phân hệ thống kê trên phần mềm một cửa theo các trạng thái quy trình giải quyết hồ sơ để tích hợp công khai đảm bảo đồng bộ, thống nhất, làm cơ sở đánh giá trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính.

Ban hành kế hoạch thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2018, qua đó tăng cường công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật nhằm phát hiện các quy định còn chồng chéo, không còn phù hợp, ảnh hưởng tác động đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân; kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ cho phù hợp hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ.

Công thanh tra, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được các ngành quan tâm thực hiện theo quy định, vẫn còn tình hình khiếu kiện đông người, chủ yếu tập trung tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh và cấp huyện để phản ảnh, kiến nghị; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp về phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

c) Quốc phòng – an ninh:

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh năm 2018, hoàn thành chỉ tiêu giao quân, chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu ở 3 cấp (tỉnh, huyện, xã); duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, lực lượng trực chiến ở các cấp; sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó các tình huống xảy ra, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng, các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh, phòng chống giảm nhẹ thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ.

Về tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội: 6 tháng đầu năm tội phạm hình sự giảm 28 vụ (giảm 4%) so với cùng kỳ; tỷ lệ điều tra khám phá các loại án đạt tỷ lệ 82,4%,trong đó tỷ lệ điều tra các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 89,3%, giảm 5%; tỷ lệ xử lý tin báo, tố giác tội phạm đạt 78,36%; phát hiện, xử lý 289 vụ tội phạm ma túy, nhiều hơn 97 vụ = 50,52% so với cùng kỳ năm 2017.

Về tình hình an toàn giao thông: 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 205 vụ, chết 145 người, bị thương 135 người; so với cùng kỳ 2017, tăng 18 vụ (+9,6%), giảm 9 người chết (-5,8%) và tăng 01 người bị thương +0,7%).

 

2. Đánh giá

Quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 82/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 của tỉnh Đồng Nai, trong 6 tháng đầu năm 2018,tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực, các ngành, lĩnh vực chủ yếu tiếp tục tăng trưởng tốt: dịch vụ du lịch phát triển; xuất khẩu tăng khá so với cùng kỳ đặc biệt là khu vực kinh tế ngoài nhà nước; môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện, số doanh nghiệp thành lập mới tăng. Hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch diễn ra đa dạng, phong phú. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an toàn thực phẩm được tăng cường. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác đối ngoại được chú trọng triển khai.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn như:

- Những tháng đầu năm 2018 xảy ra mưa trái vụ, ảnh hưởng đến phát triển trồng trọt trên địa bàn; giá sản phẩm chăn nuôi đã tăng trở lại, tuy nhiên còn chưa bền vững, thiếu ổn định, ngành chăn nuôi còn tiềm ẩn nhiều rủi ro; thủy sản nuôi do ảnh hưởng của thiên tai đã gây hiện tượng cá chết hàng loạt xảy ra trên địa bàn huyện Định Quán; tình hình lấn chiếm, xây cất nhà trái phép trên đất lâm nghiệp còn diễn biến phức tạp.

- Công tác phát triển nhà ở xã hội vẫn còn thiếu so với nhu cầu; việc triển khai các chương trình hỗ trợ nhà ở vẫn còn chậm; công tác quản lý xây dựng ở một số địa phương chưa chặt chẽ, việc phân lô bán nền của các chủ đầu tư, các công ty môi giới chào bán tại các địa phương như huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Vĩnh Cửu, Thống Nhất, thành phố Biên Hòa tăng cao trong khi các dự án chưa được hoàn chỉnh về thủ tục pháp lý cũng như việc đầu tư xây dựng hạ tầng chưa hoàn chỉnh theo quy định pháp luật.

- Giải ngân vốn đầu tư các dự án nguồn ngân sách nhà nước đạt thấp.

- Việc triển khai các thủ tục đầu tư các dự án trong nước, các dự án PPP, xã hội hóa gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về các qui định theo Luật, văn bản hướng dẫn Luật giữa Luật đầu tư và Luật chuyên ngành.

- Tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn còn diễn biến phức tạp, còn nhiều vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết hoặc đã giải quyết nhưng chưa dứt điểm.

- Tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp, các đối tượng kích động người dân, công nhân tụ tập biểu tình gây ảnh hưởng lớn đến an toàn xã hội và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; tình hình tai nạn giao thông tuy có giảm về số người chết, tuy nhiên số vụ , số người bị thương lại tăng so với cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu là do ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông của người tham gia giao thông chưa cao, tình trạng say xỉn trong lúc tham giao thông còn cao.

Do đó, để khắc phục những khó khăn đối với các ngành, lĩnh vực nêu trên khi triển khai thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2018; việc xây dựng Nghị quyết bổ sung các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2018 là cần thiết để góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai (Khóa IX) – Kỳ họp thứ 5 thông qua tại Nghị quyết số 82/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017.

3.  Một số nhiệm vụ,giải pháp 6 tháng cuối năm 2018:

Nhằm khắc phục những khó khăn đối với các ngành, lĩnh vực khi triển khai thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2018, và để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018 được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 82/2017/NQ-CP ngày 11/12/2017ngoài các nhiệm vụ, giải pháp đã được UBND tỉnh phân công cụ thể cho từng đơn vị, yêu cầu Thủ trưởng các Sở ngành, địa phương tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018, cụ thể:

- Tiếp tục Nghị quyết số 82/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 của tỉnh Đồng Nai.

- Thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao chất lượng giáo dục. 

- Tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp thoát nước đô thị; phòng chống lũ lụt, ngập úng; tăng cường công tác phát triển rừng và bảo vệ rừng. Quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả các hồ chứa, tiết kiệm nước, chủ động xây dựng các phương án phòng chống thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp. Chú trọng đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu xử lý rác, đảm bảo mục tiêu đề ra.

Nghiêm túc thực hiện chế độ tiếp công dân định kỳ và đột xuất; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu địa phương trong việc trực tiếp đối thoại với người dân, có biện pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để phát sinh thành “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh, trật tự. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, xây dựng; chấn chỉnh xử lý triệt để những tồn tại, sai phạm trong công tác quản lý đất đai.

- Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch 141-KH/BCS ngày 16/5/2018 về thực hiện Kế hoạch số 166-KH/TU ngày 02/4/2018 thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch số 142-KH-BCS ngày 16/5/2018 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về thực hiện Kế hoạch số 177-KH/TU ngày 16/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và  hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” .

Đồng thời tổ chức quán triệt và chuẩn bị thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII (Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội .

- Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các tầng lớp nhân dân và công nhân lao động; thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường tập trung phòng, chống, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; hạn chế tối đa tình hình tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội; trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền an toàn giao thông; tăng cường kiểm tra, tuần tra các điểm thường gây tai nạn giao thông, chú ý công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt tại các vị trí đã lắp đặt hàng rào hộ lan. Tăng cường các biện pháp, nắm tình hình, xử lý các đối tượng phản động xúi giục lôi kéo, lợi dụng lòng yêu nước của người dân để kích động biểu tình gây rối an ninh trật tự trên địa bàn.


Phòng THQH

Tin khác

    Chưa nhập tin cho chuyên mục này.

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​