Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Tổng đài 10220251.1022
Văn bàn pháp luật - Đầu tư trong nước
Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 2014
Cập nhật 02/11/2016 16:31 Xem với cỡ chữ
 

​    Nghị định 118/2015/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 12/11/2015 và có hiệu lực từ ngày 27/12/2015, theo đó Nghị định này thay thế Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ. So với Nghị định 108/2006/NĐ-CP thì Nghị định 118/2015/NĐ-CP có nhiều điểm mới và bổ sung:

Bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật được nêu tại Điều 3 và điều 13 của Nghị định.

- Việc áp dụng các chế độ ưu đãi trong trường hợp thay đổi pháp luật không được áp dụng một các tùy tiện, cứng ngắc như trước mà áp dụng theo công bố điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài:

+ Các ngành, nghề và điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định, điều ước quốc tế về đầu tư và ngành, phân ngành dịch vụ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ rà soát, tập hợp để công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.

+ Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài được công bố theo quy định nêu trên gồm những nội dung: Ngành, nghề đầu tư có điều kiện; Căn cứ áp dụng điều kiện đầu tư; Nội dung điều kiện đầu tư áp dụng; Các ngành, phân ngành dịch vụ quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 10 Nghị định 118/2015/NĐ-CP.

+ Những nội dung vừa nêu trên được cập nhật trong các trường hợp: Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài có sự thay đổi theo quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế về đầu tư; Các ngành, phân ngành dịch vụ theo quy định mà Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét, quyết định hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài trong cùng ngành, nghề đó mà không phải lấy ý kiến của Bộ quản lý ngành được điều chỉnh theo kết quả rà soát.

+ Những nội dung được cập nhật trong các trường hợp nêu trên được công bố trên Cng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.

- Ưu đãi đầu tư được bảo đảm theo quy định nêu trên là ưu đãi mà nhà đầu tư được hưởng theo quy định tại văn bản pháp luật có hiệu lực trước thời điểm văn bản pháp luật mới có hiệu lực, gồm:

+ Ưu đãi đầu tư được quy định tại Giấy phép đầu tư, Giấy phép kinh doanh, GCN ưu đãi đầu tư, GCN đầu tư, GCNĐKĐT, văn bản quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư được hưởng theo quy định pháp luật không thuộc trường hợp trên.

- Khi có yêu cầu áp dụng các biện pháp bảo đảm đầu tư theo quy định “Những nội dung được cập nhật trong các trường hợp cập nhật điều kiện đầu tư thay đổi theo quy định hay các ngành, phân ngành dịch vụ được điều chỉnh rà soát”, nhà đầu tư gửi văn bản đề nghị cho Cơ quan đăng ký đầu tư kèm theo Giấy phép đầu tư, Giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quy định về ưu đãi đầu tư (nếu có một trong các loại giấy tờ đó).

Văn bản đề nghị gồm các nội dung: Tên và địa chỉ của nhà đầu tư; Ưu đãi đầu tư theo quy định tại văn bản pháp luật trước thời điểm văn bản pháp luật mới có hiệu lực gồm: Loại ưu đãi, điều kiện hưởng ưu đãi, mức ưu đãi (nếu có); Nội dung văn bản pháp luật mới có quy định làm thay đổi ưu đãi đầu tư quy định nêu trên; Đxuất của nhà đầu tư về áp dụng biện pháp bo đảm ưu đãi đầu tư theo quy định.

- Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm ưu đãi đầu tư theo đề xuất của nhà đầu tư trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hsơ hợp lệ nêu trên.

Trường hợp vượt thẩm quyền, Cơ quan đăng ký đầu tư trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều 6 của Nghị định – Nguyên tắc thực hiện thủ tục đầu tư đây là điểm mới của Nghị định nhằm đảm bảo việc thực hiện thủ tục đầu tư phải theo một khuôn khổ, quy tắc nhất định.

- Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký đầu tư và giải quyết thủ tục liên quan đến hoạt động đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký đầu tư.

Nhà đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ đăng ký đầu tư và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Cơ quan đăng ký đầu tư không được yêu cầu nhà đầu tư nộp thêm giấy tờ khác ngoài các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký đầu tư theo Luật Đầu tư và Nghị định này.

- Khi yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư thông báo 01 lần bằng văn bản cho nhà đầu tư về toàn bộ các nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung đối với mỗi một bộ hồ sơ.

Thông báo phải nêu rõ yêu cầu sửa đi, bổ sung và lý do của việc yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

- Trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính về đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời về nội dung được lấy ý kiến trong thời hạn quy định tại Luật Đầu tư và Nghị định này; quá thời hạn quy định mà không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý với nội dung dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý của mình.

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do trong trường hợp từ chối cấp, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các thủ tục hành chính về đầu tư khác theo quy định tại Luật Đầu tư và Nghị định này.

- Cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước không giải quyết tranh chấp giữa các nhà đầu tư và tranh chấp giữa nhà đầu tư với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình hoạt động đầu tư.

Điều 7 hướng dẫn chi tiết cách thức xử lý hồ sơ trong trường hợp không chính xác, giả mạo mà Nghị định 108/2006/NĐ-CP trước đây không hướng dẫn.

- Trường hợp phát hiện thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký đầu tư không chính xác, Cơ quan đăng ký đầu tư yêu cầu nhà đầu tư làm lại hồ sơ để cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư.

- Khi có căn cứ xác định nhà đầu tư có hành vi giả mạo nội dung hồ sơ, tài liệu cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT), Cơ quan đăng ký đầu tư thông báo về hành vi vi phạm của nhà đầu tư và hủy bỏ GCNĐKĐT trong trường hợp GCNĐKĐT được cấp lần đầu hoặc hủy bthay đổi trong nội dung GCNĐKĐT được ghi trên cơ sở các thông tin giả mạo và khôi phục lại GCNĐKĐT được cấp trên cơ sở hồ sơ hợp lệ gần nhất, đồng thời thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

- Nhà đầu tư chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh từ hành vi kê khai thông tin không chính xác, giả mạo nội dung hồ sơ, tài liệu.

 Phòng TH

TIN ĐÃ ĐƯA
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn