Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
 

 Image Viewer

 
 

 Cơ cấu tổ chức

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

 
 ​​​

 

1. Lãnh đạo Sở: gồm 1 Giám đốc và 3 Phó Giám đốc.

2. Chín (09) phòng trực thuộc: Văn phòng Sở; Phòng Kinh tế ngành; Phòng Doanh nghiệp kinh tế Tập thể và Tư nhân, Phòng Đăng ký kinh doanh, Phòng Khoa giáo, Văn xã; Phòng Kinh tế đối ngoại; Phòng Tổng hợp, Quy hoạch; Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư; Thanh tra Sở.

3. Một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở: Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Doanh nghiệp.

 

LÃNH ĐẠO SỞ:

1. Giám đốc​

- Họ và tên:     Hồ Văn Hà​

- Ngày tháng năm sinh: 18/9/1976​

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.3822.505

 + Di động      0913.712081 

- Email: hahv@dongnai.gov.vn​


2. Phó Giám đốc​

- Họ và tên:     Nguyễn Hữu Nguyên

- Ngày tháng năm sinh: 10/8/1980

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan      0251.3822.505

 + Di động       0908.692.879

- Email: nguyennh@dongnai.gov.vn​v.vn​

3. Phó Giám đốc​

- Họ và tên:     Võ Hoàng Phương

- Ngày tháng năm sinh: 05/9/1977

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.3822.505

 + Di động      0938.442.999

- Email: phuongvh@dongnai.gov.vn​​


4. Phó Giám đốc

- Họ và tên:     Trần Vũ Hoài Hạ

- Ngày tháng năm sinh: 01/01/1978

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.3822.505

 + Di động      

- Email: hatvh@dongnai.gov.vn​​


Các phòng trực thuộc Sở

1) Văn phòng Sở: 

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật và sự phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh.

- Tổng hợp công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở.

- Quản lý tài chính, tài sản được giao và tham mưu quản lý sử dụng nguồn kinh phí của cơ quan được cấp có thẩm quyền phân bổ hàng năm theo quy định hiện hành; chủ trì quyết toán các nguồn kinh phí hoạt động của Sở, kể cả nguồn thu chi của các bộ phận thuộc Sở.

- Phối hợp các phòng nghiệp vụ trong việc thu phí theo quy định pháp luật. Hàng tháng có đối chiếu số thu, chi và báo cáo kết quả đến Ban Giám đốc.

- Tổ chức thực hiện một cửa, một cửa liên thông hiện đại đối với công tác thỏa thuận địa điểm; cấp giấy chứng nhận đầu tư; thẩm định chủ trương đầu tư; thẩm định kế hoạch đấu thầu; cấp ưu đãi vào nông nghiệp nông thôn; thẩm định dự án sử dụng vốn Phi Chính phủ.

- Tham mưu công tác quản lý phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

- Theo dõi công tác cải cách hành chính và tổng hợp đề xuất các nội dung liên quan công tác cải cách hành chính và bộ thủ tục trình UBND tỉnh, kiểm soát thủ tục hành chính; quy chế dân chủ; công tác dân vận; dân quân tự vệ và công tác ISO.

- Theo dõi công tác pháp chế của cơ quan.

- Theo dõi công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, bảo vệ cơ quan, phòng chống lụt bão, cháy nổ tại cơ quan.

- Thực hiện phân công trực phòng cháy, chữa cháy; phân công trực các ngày lễ, tết theo theo chỉ đạo của Ban Quản lý Trụ sở Khối nhà nước.

- Theo dõi và đề xuất các vấn đề liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin của Sở. Quản lý Website, mạng nội bộ, mạng chuyên dùng, mạng Internet trong Sở.

- Theo dõi và tổng hợp việc cử nhân sự tham gia thành viên các Hội đồng, Ban Chỉ đạo, tổ chuyên viên…

- Quản lý văn thư lưu trữ, công văn đi, công văn đến; hồ sơ tài liệu.

- Bảo đảm kinh phí, vật chất cho hoạt động của Sở.

- Tổng hợp báo cáo giao ban.

- Chánh Văn phòng thừa lệnh Giám đốc ký các loại giấy tờ như: giấy mời họp, văn bản gửi lấy ý kiến các đơn vị liên quan trong tỉnh về thẩm định hồ sơ dự án đầu tư; giấy giới thiệu; giấy đi đường. Các hợp đồng điện lực, điện thoại, hợp đồng lao động và một số công việc khác do Giám đốc ủy quyền cụ thể.

- Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ dữ liệu.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

- Nhiệm vụ của công chức thuộc Văn phòng ​

 Điện thoại liên lạc    0613.822505

 

1. Chánh Văn phòng​

- Họ và tên:     Nguyễn Hùng Hải

- Ngày tháng năm sinh: 1978

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.3822.505 

 + Di động      0919.894.199

- Email: hainh@dongnai.gov.vn

​​

2. Phó Chánh Văn phòng

- Họ và tên:     Phạm Công Tâm

- Ngày tháng năm sinh: 20/10/1958

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.3822.505

 + Di động      0618.608.054

- Email: tampc@dongnai.gov.vn


3. Phó Chánh Văn phòng

- Họ và tên:     Trần Thị Tuyết Mai

- Ngày tháng năm sinh: 1973

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.3822.505 

 + Di động      0903.041.331

- Email: maittt@dongnai.gov.vn​

MaiTTT.jpg

 

2) Phòng Tổng hợp Quy hoạch: 

     - Tổng hợp xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của tỉnh; đề xuất các nội dung liên quan đến công tác quy hoạch vùng.

    - Đề xuất chương trình công tác năm, nội dung và giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm. Chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch tháng, quý, 6 tháng, năm báo cáo tổng hợp thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

    - Tham mưu, hướng dẫn các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa xây dựng quy hoạch, kế hoạch phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh đã được phê duyệt.

     - Đầu mối tổ chức thẩm định quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

- Tổng hợp theo dõi công tác ngoại vụ, công tác hợp tác quốc tế, các hoạt động hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với một số địa phương trong nước; hoạt động ngân sách tài chính; quỹ đầu tư phát triển của tỉnh; các vấn đề liên quan đến công tác an ninh quốc phòng; công tác phòng không nhân dân; hoạt động khoa học công nghệ; xây dựng chương trình công tác của cơ quan.

- Đề xuất tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ quy hoạch, kế hoạch giao ban ngành.

- Tổng hợp đề xuất, trả lời, cung cấp thông tin kinh tế xã hội cho các cơ quan và báo, đài theo phân công.

- Tham mưu, theo dõi, tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển các Cụm Công nghiệp.

- Chủ trì thẩm định trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án trong nước không sử dụng vốn ngân sách.

- Giám sát đánh giá dự án đầu tư các dự án trong nước trên địa bàn tỉnh được cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư (trước 01/7/2015) hoặc quyết định chủ trương đầu tư chuyển Thanh tra Sở để tổng hợp thành báo cáo  chung.

- Đề xuất cơ chế chính sách liên quan; công tác cải cách hành chính và bộ thủ tục thuộc lĩnh vực được phân công chuyển Văn phòng Sở tổng hợp báo cáo chung.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

- Nhiệm vụ của công chức phòng Tổng hợp do Trưởng phòng phân công cụ thể và chịu trách nhiệm trước Giám đốc.​

Điện thoại liên lạc:  0613.821631

 

1. Trưởng phòng

- Họ và tên:     Trình Văn Anh

- Ngày tháng năm sinh: 10/06/1960

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.3821.631

 + Di động      0913.613.395

- Email: anhtv@dongnai.gov.vn​

 

2. Phó Trưởng phòng

- Họ và tên:    Võ Minh Trung

- Ngày tháng năm sinh: 08/12/1984

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.3821.631

 + Di động      0909​​.688.309

- Email: trungvm@dongnai.gov.vn

 

3. Phó Trưởng phòng

- Họ và tên:    Huỳnh Thị Quế Anh

- Ngày tháng năm sinh: 1981

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.3821.631

 + Di động      0913.576.876

- Email: anhhtq@dongnai.gov.vn

 

3) Phòng Phát triển kinh tế ngành: 

- Tổng hợp, theo dõi quy hoạch và kế hoạch toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông; kinh tế tập thể, công tác dân tộc.

- Đầu mối tổng hợp, đề xuất các nội dung liên quan đến lĩnh vực được phân công; công tác thỏa thuận địa điểm các dự án trong nước không sử dụng vốn ngân sách thuộc lĩnh vực kinh tế; hướng dẫn theo dõi, tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch; đề xuất cơ chế, chính sách liên quan.

- Chủ trì đề xuất triển khai việc trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị quyết 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Tham mưu đề xuất các nội dung liên quan việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan về tình hình phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

- Đề xuất góp ý chương trình, kế hoạch sắp xếp, đổi mới phát triển doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý; tổng hợp đề xuất giao kế hoạch hàng năm và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của các công ty có vốn nhà nước thuộc tỉnh.

- Theo dõi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phối hợp phòng Xây dựng cơ bản đề xuất các nội dung liên quan đến nguồn nông thôn mới.

- Theo dõi, phối hợp triển khai các chương trình phát triển kinh tế xã hội liên quan.

- Đề xuất công tác cải cách hành chính và bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực được phân công chuyển Văn phòng Sở tổng hợp báo cáo.

- Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch của ngành, đơn vị theo dõi hàng tháng, quý, 6 tháng, năm và đột xuất theo yêu cầu của Ban Giám đốc;

-  Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong nước theo lĩnh vực được phân công và tổng hợp báo cáo rà soát công tác thỏa thuận địa điểm của phòng Hợp tác Đầu tư, phòng Văn xã, các địa phương để làm báo cáo định kỳ định kỳ của Sở gửi UBND tỉnh.

- Theo dõi, tổng hợp tiến độ triển khai và đề xuất xử lý thu hồi các dự án sau khi thỏa thuận địa điểm đến lúc cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư theo lĩnh vực được phân công và tổng hợp nội dung báo cáo của phòng Hợp tác đầu tư, phòng Văn xã về công tác này thành báo cáo chung của Sở theo định kỳ.

- Tham mưu cấp giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ.

 - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

- Nhiệm vụ của công chức phòng Phát triển Kinh tế ngành do Trưởng phòng phân công cụ thể và chịu trách nhiệm trước Giám đốc.​

 Điện thoại liên lạc:  061.843635

 

​​​​​1. Phó Trưởng phòng

- Họ và tên:     Nguyễn Đình Chiến

- Ngày tháng năm sinh: 20/10/1982

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.3843.635

 + Di động      0938.498.000

- Email: chiennd@dongnai.gov.vn​


2. Phó Trưởng phòng

- Họ và tên:    Nguyễn Thị Đoan Trang

- Ngày tháng năm sinh: 1976

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan    0251.3843.635

 + Di động     0916.667.398

- Email: trangntd@dongnai.gov.vn

MaiTTT.jpg

4) Phòng Khoa giáo Văn xã:  

- Tham mưu, tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch 05 năm, hàng năm thuộc lĩnh vực Y tế; Giáo dục - Đào tạo; Văn hóa - Xã hội; Thể dục, Thể thao - Du lịch; Lao động -  Thương binh và Xã hội; Phát thanh  và Truyền hình.

- Chủ trì tổng hợp công tác lập kế hoạch, giao chỉ tiêu kế hoạch và theo dõi tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia; hướng dẫn các Sở, ngành, đơn vị và UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa xây dựng kế hoạch hàng năm, 05 năm các Chương trình mục tiêu quốc gia. Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ, ngành Trung ương theo quy định.

- Chủ trì tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác thỏa thuận địa điểm các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong nước theo lĩnh vực Y tế; Giáo dục - Đào tạo; Văn hóa - Xã hội; Thể dục, Thể thao - Du lịch; Lao động -  Thương binh và Xã hội; Phát thanh  và Truyền hình.

- Nắm tình hình, tiến độ triển khai các dự án sau khi thỏa thuận địa điểm và đề xuất thu hồi các dự án chậm triển khai đối với các dự đầu tư sản xuất kinh doanh trong nước thuộc lĩnh vực được phân công; thực hiện chế độ báo cáo tình hình xử lý hồ sơ thỏa thuận địa điểm thuộc nhiệm vụ của phòng chuyển phòng Phát triển Kinh tế ngành để làm báo cáo chung của Sở.

- Chủ trì thẩm định và theo dõi các khoản viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài (NGOs) trên địa bàn tỉnh; chủ trì tổng hợp và thực hiện chế độ báo cáo trên địa bàn tỉnh gửi UBND tỉnh, Bộ, ngành Trung ương theo định kỳ.

- Tham gia góp ý, thẩm định quy hoạch ngành thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội.

- Tổng hợp xây dựng và theo dõi tình hình thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp các phòng nghiệp vụ thuộc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên; tham mưu, đề xuất những giải pháp phát triển các ngành, lĩnh vực được phân công; đề xuất nội dung liên quan công tác cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực được phân công.  

- Tham mưu, theo dõi, góp ý thực hiện các nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

- Nhiệm vụ của công chức trong phòng Văn xã do Trưởng phòng phân công cụ thể và chịu trách nhiệm trước Giám đốc.​

 Điện thoại liên lạc   0613.843705

 

1. Phó Trưởng phòng

- Họ và tên: Hoàng Thị Hiền

- Ngày tháng năm sinh: 26/2/1979

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0613.843.705

 + Di động      0918.154.728

- Email: hienht@dongnai.gov.vn​

hthien.bmp

 

5) Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giá sát đầu tư :  

- Tham mưu về công tác quản lý đầu tư và quản lý đấu thầu các dự án có sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh, các dự án thực hiện theo phương thức BOT, PPP, BT; dự án sử dụng vốn ODA.

- Thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh về kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở, ngành liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển của các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn; tổng hợp báo cáo đấu thầu, báo cáo giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì đề xuất UBND xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, 05 năm và kế hoạch từng năm các nguồn vốn ngân sách của tỉnh, vốn hỗ trợ của Trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ.

- Tổ chức hướng dẫn các Sở, ban, ngành, các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa lập kế hoạch đầu tư công hàng năm và đầu tư công trung hạn.

- Tổ chức thẩm định các dự án đầu tư trang thiết bị không gắn với xây dựng sử dụng vốn xây dựng cơ bản từ ngân sách.

- Tổ chức thẩm định chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách do UBND tỉnh quyết định đầu tư, làm thư ký Hội đồng thẩm định dự án các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND tỉnh.

- Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, PPP.

- Hướng dẫn các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hoà về công tác thẩm định chủ trương đầu tư, giám sát đánh giá đầu tư trên địa bàn.

- Đề xuất các nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính, bộ thủ tục thuộc lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

- Nhiệm vụ của công chức phòng Xây dựng cơ bản do Trưởng phòng phân công cụ thể và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở.​

Điện thoại liên lạc   0613.822510

 


1.Phó Trưởng phòng

- Họ và tên:     Phan Trung Hưng Hà

- Ngày tháng năm sinh: 05/11/1971

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.3822510

 + Di động      0913.655.147

- Email: hapth@dongnai.gov.vn​

 

2. Phó Trưởng phòng

- Họ và tên:     Đào Công Tùng

- Ngày tháng năm sinh: 1978

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.3822.510

 + Di động      0918.334.262

- Email: tungdc@dongnai.gov.vn

 

 

6) Phòng Kinh tế đối ngoại: 

- Tham mưu các nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; quy hoạch phát triền các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; công tác xúc tiến đầu tư; nhà đầu tư nước ngoài chuyển nhượng vốn mua cổ phần doanh nghiệp trong nước.

- Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực, đề xuất xử lý các kiến nghị của nhà đầu tư nước ngoài.

- Tham mưu cấp, điều chỉnh, thu hồi thỏa thuận địa điểm, chủ trương đầu tư, đăng ký đầu tư (giấy chứng nhận đầu tư) đối với dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nằm ngoài các khu công nghiệp.

- Giám sát đánh giá đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài nằm ngoài các khu công nghiệp sau khi cấp chủ trương đầu tư, đăng ký đầu tư, (cấp giấy chứng nhận đầu tư) và chuyển Thanh tra Sở tổng hợp thành báo cáo chung của Sở.

- Tham mưu góp ý kiến và theo dõi, tổng hợp báo cáo dự án đầu tư ra nước ngoài thuộc các thành phần kinh tế.

- Tổng hợp báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài theo định kỳ và khi có yêu cầu đột xuất.

- Đề xuất nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính, bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

- Nhiệm vụ của công chức phòng Hợp tác Đầu tư do Trưởng phòng phân công cụ thể và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở.

  Điện thoại liên lạc:  0613.827116

 

1. Trưởng phòng

- Họ và tên:     Trần Thị Xuân

- Ngày tháng năm sinh: 23/3/1965

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan    0251.3827.116

 + Di động     0909.187.406

- Email: xuantt@dongnai.gov.vn


2. Phó Trưởng phòng

- Họ và tên:     Phan Thị Khánh Phương

- Ngày tháng năm sinh: 1985

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.3827.116

 + Di động      0968789979

- Email: phuongptk@dongnai.gov.vn

 

7) Phòng Đăng ký kinh doanh:  

- Trực tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Hướng dẫn phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh; hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

- Thực hiện và theo dõi công tác công bố thông tin doanh nghiệp trên hệ thống thông tin đăng ký quốc gia.

- Thực hiện cung cấp thông tin doanh nghiệp cho các cá nhân, tổ chức và cơ quan quản lý nhà nước.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển doanh nghiệp dân doanh hàng năm, 05 năm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Tổng hợp, báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp định kỳ tháng, quý, năm và 05 năm hoặc báo cáo đột xuất theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.

- Tổng hợp số liệu báo cáo hộ kinh doanh hàng tháng của các phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, thực hiện kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra sau đăng ký thành lập doanh nghiệp theo kế hoạch hoặc kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu.

- Đề xuất cơ chế chính sách liên quan, đề xuất các nội dung liên quan cải cách thủ tục hành chính, bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực được phân công.

- Phối hợp cung cấp thông tin cho Sở Ngoại vụ về việc cấp thẻ đi lại doanh nhân APEC (thẻ ABTC).

- Quản lý và kiểm soát việc thực hiện quản lý theo ISO của phòng.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công;

- Nhiệm vụ của công chức phòng Đăng ký kinh doanh do Trưởng phòng phân công cụ thể và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở.​

Điện thoại liên lạc   0618.850777

 

1. Trưởng phòng

- Họ và tên:     Đoàn Thị Ngọc Vân

- Ngày tháng năm sinh: 20/10/1972​

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.8850.777

 + Di động      0912.169.322

- Email: vandtn@dongnai.gov.vn

 

2. Phó Trưởng phòng

- Họ và tên:     Phan Huy Toàn​

- Ngày tháng năm sinh: 1980

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.8850.777

 + Di động      0936.397.988

- Email: toanph@dongnai.gov.vn

 phtoan.jpeg

3. Phó Trưởng phòng

- Họ và tên:    Đỗ Quốc Thịnh 

- Ngày tháng năm sinh: 1974

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan    0251.8850.777

 + Di động      0903.929.554

- Email: thinhdq@dongnai.gov.vn

phtoan.jpeg


8) Thanh tra Sở:   

Thanh tra Sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo Quyết định số 5487/2004/QĐ.UBT ngày 12/11/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Đổng Nai về việc thành lập Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

Thanh tra Sở có chức năng nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra hành chính và thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 24/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Phối hợp các phòng liên quan để thực hiện các công việc sau:

- Kiểm tra hoạt động doanh nghiệp sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp; giám sát đánh giá đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách; dự án của doanh nghiệp đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp đăng ký đầu tư (giấy chứng nhận đầu tư).

- Xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch về phòng, chống tham nhũng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; đôn đốc thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng.

- Thực hiện tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

- Tham gia các đoàn kiểm tra, thanh tra khi có yêu cầu của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Tham mưu xử lý các nội dung kiến nghị trong đấu thầu.

- Tổng hợp báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm về công tác tiếp công dân; thanh tra; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác khiếu nại, tố cáo theo quy định. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý sau thanh tra.

-  Chủ trì phối hợp với các phòng có liên quan để tổng hợp báo cáo định kỳ 6 tháng và cả năm về giám sát đánh giá đầu tư, báo cáo giám sát đánh giá tổng thể đầu tư theo quy định hiện hành.

- Thực hiện công tác kiểm tra đánh giá công vụ và việc chấp hành quy chế  quản lý của Sở định kỳ hàng tuần báo cáo Ban Giám đốc.

- Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái với văn bản pháp luật của Nhà nước được phát hiện qua  hoạt động thanh tra, kiểm tra.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

- Nhiệm vụ của công chức thuộc Thanh tra Sở do Chánh Thanh tra Sở phân công cụ thể và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở.​

Điện thoại liên lạc: 0613.825694

 

1. Phó Chánh Thanh tra

- Họ và tên:     Nguyễn Kim Trung

- Ngày tháng năm sinh:  02/7/1971

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.3825.694

 + Di động     0913.170.703

- Email trungnk@dongnai.gov.vn

   


9) Phòng Đoanh nghiệp kinh tế tập thể và tư nhân:


1. Trưởng phòng

- Họ và tên:     Đồng Hoài Nam

- Ngày tháng năm sinh: 10/12/1982

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.3840.177

 + Di động      0908.101.282

- Email: namdh@dongnai.gov.vn

 

2. Phó Trưởng phòng

- Họ và tên:     Trần Anh Thái

- Ngày tháng năm sinh: 1973

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.3840.177

 + Di động     0913.690.568

 - Email: thaita@dongnai.gov.vn

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn