Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Tổng đài 10220251.1022
 

 Image Viewer

 
 

 Cơ cấu tổ chức

 


TỔ CHỨC BỘ MÁY

 
 ​​​
so do co quan.JPG

1. Lãnh đạo Sở: gồm 1 Giám đốc và 3 Phó Giám đốc.

2. Bảy (07) phòng trực thuộc: Văn phòng Sở; Phòng Quản lý ngành; Phòng Đăng ký Kinh doanh; Phòng Kinh tế đối ngoại; Phòng Tổng hợp, Quy hoạch; Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư; Thanh tra Sở.

3. Một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở: Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Doanh nghiệp.

 

LÃNH ĐẠO SỞ:

1. Giám đốc​

- Họ và tên:     Hồ Văn Hà​

- Ngày tháng năm sinh: 18/9/1976​

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.3822.505

 + Di động      0913.712081 

- Email: hahv@dongnai.gov.vn​


2. Phó Giám đốc​

- Họ và tên:     Nguyễn Hữu Nguyên

- Ngày tháng năm sinh: 10/8/1980

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan      0251.3822.505

 + Di động       0908.692.879

- Email: nguyennh@dongnai.gov.vn​

3. Phó Giám đốc​

- Họ và tên:     Võ Hoàng Phương

- Ngày tháng năm sinh: 05/9/1977

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.3822.505

 + Di động      0938.442.999

- Email: phuongvh@dongnai.gov.vn​​


4. Phó Giám đốc

- Họ và tên:     Trần Vũ Hoài Hạ

- Ngày tháng năm sinh: 01/01/1978

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.3822.505

 + Di động      

- Email: hatvh@dongnai.gov.vn​​


Các phòng trực thuộc Sở

1) Văn phòng Sở: 

Tham mưu trình Ban Giám đốc Sở:

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo văn bản trình UBND tỉnh Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

b) Dự thảo văn bản trình UBND tỉnh Quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó Trưởng phòng, Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trong phạm vi quản lý nhà nước về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

c) Trình UBND tỉnh dự thảo các quyết định, chỉ thị; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật, phân cấp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở giao Văn phòng Sở chủ trì.

b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các tổ chức, đơn vị của Sở theo quy định của pháp luật.

c) Dự thảo ban hành (sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nếu có) về bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

3. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực được giao; Quản lý, vận hành trang thông tin điện tử và cổng thông tin dịch vụ công của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

4. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Quản lý và chịu trách nhiệm về thủ quỹ, sổ sách kế toán, tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện xây dựng kế hoạch cải cách hành chính của Sở và báo cáo thực hiện kế hoạch; xây dựng kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính và báo cáo thực hiên kế hoạch.

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, xây dựng kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và báo cáo theo kế hoạch được phê duyệt.

7. Thực hiện công tác pháp chế của cơ quan.

8. Hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.

9. Quản lý Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư; theo dõi thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông.

10. Triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO; quy chế dân chủ cơ sở, công tác dân vận, văn hóa công sở, bảo vệ bí mật nhà nước,…của cơ quan.

11. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; quản lý con dấu của cơ quan, của Đảng ủy, của Thanh tra Sở, của Hội cựu chiến binh và của Công đoàn theo quy định; in ấn, sao lục tài liệu theo yêu cầu của lãnh đạo Sở, các phòng và các tổ chức thuộc cơ quan; thực hiện công tác tạp vụ.

12. Hướng dẫn khách đến làm việc thực hiện đúng nội quy cơ quan; giám sát, kiểm tra, đôn đốc công chức thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế, quy định của cơ quan; thực hiện các công tác đối nội, đối ngoại; thực hiện công tác dân quân tự vệ của cơ quan; thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ của cơ quan; đảm bảo an ninh, an toàn trật tự của cơ quan.

13. Đảm bảo công tác quản trị cơ sở vật chất, các điều kiện, phương tiện làm việc cho các hoạt động của Sở.

14. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ các cuộc họp giao ban của Ban Giám đốc và giao ban của Ban Giám đốc với lãnh đạo phòng theo định kỳ và đột xuất theo chỉ đạo của Giám đốc Sở; Dự thảo biên bản kết quả cuộc họp của các cuộc họp nêu trên.

15. Rà soát về thể thức văn bản do các Phòng nghiệp vụ của Sở và Trung tâm tư vấn hỗ trợ doanh nghiêp dự thảo để tham mưu trình Giám đốc, các đồng chí Phó giám đốc Sở theo lĩnh vực được phân công thực hiện ký ban hành (về nội dung văn bản là do phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc).

16. Dự thảo lịch công tác tuần của Ban giám đốc.

17. Theo dõi và tổng hợp việc cử nhân sự tham gia thành viên các hội đồng, Ban Chỉ đạo, tổ chuyên viên,… mà Sở Kế hoạch và Đầu tư là thành viên Ban chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành có liên quan.

18. Phối hợp với Thanh tra Sở trong theo dõi việc chấp hành nội quy cơ quan, pháp luật của Nhà nước đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

19. Thực hiện công tác Đảng cho Đảng ủy Sở.

20. Tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ từ Trung tâm hành chính công của tỉnh đến các phòng nghiệp vụ liên quan; Tiếp nhận kết quả xử lý hồ sơ của các phòng chuyển giao đến Trung tâm hành chính công của tỉnh (qua hệ thống Bưu điện) để trả kết quả đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

21. Thực hiện ký các văn bản theo quy chế làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

22. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.

   23. Tổ chức và hoạt động của Văn phòng do Chánh Văn phòng phân công cụ thể và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở.

 Điện thoại liên lạc    0251.3822505

 

1. Chánh Văn phòng​

- Họ và tên:     Đồng Hoài Nam

- Ngày tháng năm sinh: 10/12/1982

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.3840.177

 + Di động      0908.101.282

- Email: namdh@dongnai.gov.vn

​​

2. Phó Chánh Văn phòng

- Họ và tên:     Trần Thị Tuyết Mai

- Ngày tháng năm sinh: 1973

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.3822.505 

 + Di động      0903.041.331

- Email: maittt@dongnai.gov.vn​

MaiTTT.jpg

3. Phó Chánh Văn phòng

- Họ và tên: Hoàng Thị Hiền

- Ngày tháng năm sinh: 26/2/1979

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.843.705

 + Di động      0918.154.728

- Email: hienht@dongnai.gov.vn​

hthien.bmp

 

2) Phòng Tổng hợp Quy hoạch: 

     1. Chủ trì, tham mưu Ban giám đốc triển khai thực hiện Luật quy hoạch trên địa bàn tỉnh (trừ công tác bố trí vốn lập quy hoạch) thuộc trách nhiệm tham mưu của Sở Kế hoạch và Đầu tư; chủ trì theo dõi về quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh (bao gồm các nội dung tích hợp vào quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh), kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, 05 năm và hàng năm của tỉnh; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển bền vững, tăng trưởng xanh của tỉnh, tổ điều phối phát triển vùng và các nội dung khác có liên quan.

- Thực hiện tham gia các hội đồng về quy hoạch, liên kết vùng, tổ điều phối phát triển vùng thực hiện góp ý các nội dung về quy hoạch theo lĩnh vực được phân công;  trong quá trình thực hiện lấy ý kiến các phòng nghiệp vụ có liên quan của Sở (nếu cần thiết).

2. Tham mưu về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai hàng năm, 05 năm theo Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Tham mưu chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Trung ương, Chính phủ, Tỉnh uỷ và Hội đồng nhân dân tỉnh và theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, 6 tháng, năm theo qui định.

4. Tham mưu hướng dẫn và giám sát, kiểm tra các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng, triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch phù hợp với quy hoạch, kế hoạch chương trình, dự án phát trin kinh tế - xã hội chung của tỉnh đã được phê duyệt.

5. Tổng hợp xây dựng chương trình công tác quý, năm của cơ quan.

6. Theo dõi các vấn đề liên quan đến công tác Quốc phòng - An ninh của tỉnh.

7. Đề xuất, cung cấp thông tin kinh tế - xã hội cho các cơ quan và báo, đài theo phân công.

8. Tham mưu, theo dõi, tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển các Cụm Công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

9. Chủ trì, phối hợp các nội dung liên quan công tác tái cơ cấu kinh tế tỉnh Đồng Nai, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (chỉ số PCI).

10. Chủ trì theo dõi, tổng hợp các hoạt động hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh, các đơn vị trong tỉnh với các địa phương và doanh nghiệp trong nước.

11. Chủ trì tham mưu cấp, điều chỉnh, chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thực hiện ký quỹ đảm bảo đầu tư và giám sát đánh giá đầu tư đối với các dự án đầu tư trong nước nằm ngoài Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Biên Hoà và thị xã Long Khánh.

12. Chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ có liên quan tham mưu công tác giao ban ngành kế hoạch và đầu tư trên địa bàn tỉnh.

13. Tham mưu công tác đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quy hoạch, kế hoạch.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

15. Tổ chức và hoạt động của phòng Tổng hợp, quy hoạch do Trưởng phòng phân công cụ thể và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở.

Điện thoại liên lạc:  0251.3821631

 

1. Trưởng phòng

- Họ và tên:     Trình Văn Anh

- Ngày tháng năm sinh: 10/06/1960

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.3821.631

 + Di động      0913.613.395

- Email: anhtv@dongnai.gov.vn​

 

2. Phó Trưởng phòng

- Họ và tên:    Võ Minh Trung

- Ngày tháng năm sinh: 08/12/1984

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.3821.631

 + Di động      0909​​.688.309

- Email: trungvm@dongnai.gov.vn

 

3. Phó Trưởng phòng

- Họ và tên:    Huỳnh Thị Quế Anh

- Ngày tháng năm sinh: 1981

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.3821.631

 + Di động      0913.576.876

- Email: anhhtq@dongnai.gov.vn

 

3) Phòng Phát triển kinh tế ngành: 

Tham mưu, giúp Ban Giám đốc Sở:

1. Chủ trì, phối hợp với phòng Tổng hợp, Quy hoạch thẩm định, điều chỉnh quy hoạch có tính chất kỹ thuật- chuyên ngành; kế hoạch, chương trình mục tiêu của các ngành (trừ ngành an ninh quốc phòng) và tổ chức đoàn thể xã hội (nếu có) trên địa bàn tỉnh và các đơn vị trực thuộc có liên quan.

Tham gia các hội đồng về quy hoạch, thực hiện góp ý các nội dung về quy hoạch theo lĩnh vực được phân công; trong quá trình thực hiện lấy ý kiến các phòng ban liên quan của Sở (nếu cần thiết)

2. Đề xuất góp ý chương trình, kế hoạch sắp xếp, đổi mới phát triển doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh quản lý; tổng hợp đề xuất giao kế hoạch 05 năm, chiến lược 10 năm và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh làm chủ sở hữu.

3. Theo dõi các chương trình phục vụ nông thôn và miền núi.

4. Theo dõi, phối hợp triển khai các chương trình phát triển kinh tế xã hội theo lĩnh vực, ngành quản lý.

5. Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch của ngành, đơn vị theo dõi hàng tháng, quý, 6 tháng, năm và đột xuất theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

6. Chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ có liên quan đề xuất, triển khai và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc (nếu có) trong qua trình triển khai thực hiện thủ tục  cấp, điều chỉnh, chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong nước nằm ngoài Khu công nghiệp theo quy định của Luật  Đầu tư và các quy định có liên quan.

Tham mưu cấp, điều chỉnh, chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án đầu tư trong nước nằm ngoài Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh (trừ địa bàn thành phố Biên Hoà và thị xã Long Khánh) và chủ trì tổng hợp báo cáo theo quy định.

7. Rà soát, tổng hợp báo cáo tình hình cấp, điều chỉnh, chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong nước nằm ngoài Khu công nghiệp. Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện.

8. Tham mưu về thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

9. Đầu mối tổng hợp công tác lập kế hoạch, giao kế hoạch và theo dõi tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ có mục tiêu từ Trung ương hỗ trợ (trừ các chương trình cụ thể hỗ trợ từ nguồn vốn đầu tư công); hướng dẫn các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa xây dựng kế hoạch hàng năm, 5 năm các chương trình mục tiêu quốc gia. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện, kế hoạch hàng năm gửi Bộ, ngành theo quy định.

10. Chủ trì tham mưu ban hành và tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn tỉnh: hướng dẫn việc thực hiện chính sách xã hội hóa; tổng hợp danh mục dự án kêu gọi xã hội hóa hàng năm, 05 năm báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh thông qua; phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa; định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo tình hình và đề xuất xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách xã hội hóa.

11. Tổng hợp xây dựng và theo dõi tình hình thực hiện đề án phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh.

12. Chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp thuộc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên.

13. Chủ trì xây dựng, triển khai kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; tham mưu, tổng hợp báo cáo chương trình, kế hoạch triển khai chính sách về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa hàng năm và 05 năm trên địa bàn tỉnh và kết quả thực hiện theo định kỳ.

14. Đầu mối tổng hợp, đề xuất các mô hình và cơ chế, chính sách, kế hoạch và giải quyết các vướng mắc về chính sách phát triển kinh tế tập thể; hợp tác xã, kinh tế tư nhân; hướng dẫn theo dõi, tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân và hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã và kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh; thực hiện công tác quản lý liên quan đến liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân theo thẩm quyền.

Đầu mối phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm, xây dựng các chương trình, dự án trợ giúp, thu hút vốn và các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.

Định kỳ lập báo cáo gửi UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan về tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.

15.  Chủ trì việc kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện dự án đầu tư các dự án trong nước sử dụng vốn ngoài ngân sách sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trừ địa bàn thành phố Biên Hoà và thị xã Long Khánh); tổng hợp báo cáo định theo quy định.

Chủ trì, tổng hợp dự thảo báo cáo định kỳ 6 tháng và cả năm về báo cáo giám sát đánh giá đầu tư gửi UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

16. Theo dõi và thực hiện nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với hoạt động của các Hiệp hội doanh nghiệp; Ban hành động hỗ trợ doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc có liên quan.

17. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.

18. Về các nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO)

a) Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt tiếp nhận các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài của tỉnh.

b) Giám sát, đánh giá thực hiện các chương trình, dự án sử dụng các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử lý những vấn đề vướng mắc liên quan đến các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài có liên quan đến nhiều Sở, ban, ngành, cấp huyện, cấp xã; báo cáo về tình hình và hiệu quả thu hút, sử dụng các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

19. Tổ chức và hoạt động của phòng Quản lý ngành do Trưởng phòng phân công cụ thể và chịu trách nhiệm trước Giám đốc.

 Điện thoại liên lạc:  0251.3843635

 

​​​​​1. Phó Trưởng phòng

- Họ và tên:     Nguyễn Đình Chiến

- Ngày tháng năm sinh: 20/10/1982

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.3843.635

 + Di động      0938.498.000

- Email: chiennd@dongnai.gov.vn​


2. Phó Trưởng phòng

- Họ và tên:    Nguyễn Thị Đoan Trang

- Ngày tháng năm sinh: 1976

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan    0251.3843.635

 + Di động     0916.667.398

- Email: trangntd@dongnai.gov.vn

MaiTTT.jpg
3. Phó Trưởng phòng

- Họ và tên:     Nguyễn Kim Trung

- Ngày tháng năm sinh:  02/7/1971

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.3825.694

 + Di động     0913.170.703

- Email trungnk@dongnai.gov.vn

  

4) Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giá sát đầu tư :  

Tham mưu Ban Giám đốc Sở:

1. Công tác thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án đầu tư công:

a) Hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện về trình tự, thủ tục lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; điều chỉnh dự án trong trường hợp có điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư phải thẩm định lại nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

b) Chủ trì thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (Sở Kế hoạch và Đầu tư là Thường trực hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư), Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án đầu tư công, các văn bản hướng dẫn và pháp luật khác liên quan.

c) Chủ trì thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách điều chỉnh trong trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư công có điều chỉnh tổng mức đầu tư, các dự án đầu tư theo hình thức PPP có điều chỉnh phần vốn đầu tư công tham gia vào dự án.

2. Công tác tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở và các nội dung khác của Dự án đầu tư hoặc Báo các kinh tế kỹ thuật dự án sử dụng vốn đầu tư công: tham gia ý kiến về phương án huy động vốn, phân tích tài chính, rủi ro, chi phí khai thác sử dụng công trình, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, kiến nghị cơ chế phối hợp, chính sách ưu đãi, hỗ trợ thực hiện dự án.

3. Công tác quản lý, huy động nguồn vốn và phân bổ kế hoạch vốn:

a) Hướng dẫn các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện xây dựng và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm và hàng năm.

b) Chủ trì nghiên cứu, tổng hợp kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm và hàng năm cho các dự án đầu tư do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu kế hoạch trên địa bàn tỉnh từ nguồn ngân sách địa phương, ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư, trái phiếu Chính phủ,….trình lãnh đạo tỉnh xem xét quyết định, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ ngành trung ương.

c) Phối hợp với Sở Tài chính lập kế hoạch tài chính 3 năm và hàng năm, dự toán ngân sách tỉnh và phân bổ ngân sách cho các cơ quan, tổ chức đơn vị trong tỉnh; trình UBND tỉnh cân đối các nguồn vốn đầu tư phát triển; các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh như cân đối tích lũy và tiêu dùng, cân đối vốn đầu tư phát triển.

d) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kế hoạch và bố trí mức vốn đầu tư phát triển cho từng chương trình, dự án thuộc nguồn vốn đầu tư công do tỉnh quản lý phù hợp với tổng mức đầu tư và cơ cấu đầu tư theo ngành, lĩnh vực.

e) Tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện kế hoạch và Đầu tư hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm; các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. Tổng hợp tham mưu đề xuất phương án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư trung hạn và hàng năm báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ ngành Trung ương xem xét quyết định.

4. Về quản lý vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ

a) Vận động, thu hút, điều phối quản lý nguồn vốn ODA của tỉnh; hướng dẫn các Sở, ban, ngành xây dựng danh mục và nội dung các chương trình sử dụng nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; tổng hợp danh mục các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ trình UBND tỉnh phê duyệt, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

b) Giám sát, đánh giá thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử lý những vấn đề vướng mắc trong việc bố trí vốn đối ứng, giải ngân thực hiện các dự án ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; định kỳ tổng hợp báo cáo về tình hình và hiệu quả thu hút, sử dụng nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

c) Tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ đấu thầu của các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) theo quy định.

5. Tham mưu cho Lãnh đạo Sở xử lý các kiến nghị của các đơn vị liên quan đến chủ trương đầu tư, cân đối vốn cho các công trình thuộc nguồn vốn đầu tư công.

6. Quản lý về đấu thầu:

a) Thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản lãnh đạo Sở tnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đầu tư.

b) Chủ trì, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu theo quy định.

7. Về kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư:

a) Chủ trì xây dựng kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư đối với các công trình sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh, giám sát đánh giá tổng thể đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công.

b) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các huyện, các Sở, ngành, các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác giám sát đánh giá đầu tư dự án sử dụng ngân sách theo chế độ quy định; thực hiện giám sát đánh giá đầu tư của cộng đồng theo quy định.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ban ngành có liên quan giúp UBND tỉnh giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công của các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn.

8. Tổng hợp, phê duyệt Dự án, Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Tham mưu cho Giám đốc Sở tổng hợp thẩm định các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh; thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt.

9. Chủ trì, thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán của dự án đầu tư (sử dụng vốn đầu tư công) không có cấu phần xây dựng.

10. Tham mưu xử lý các nội dung của Hội đồng tư vấn đấu thầu liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

12. Về dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trong nước: Chủ trì xây dựng danh mục dự án đầu tư theo hình thức PPP, tổ chức thẩm định chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định các thủ tục về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư do UBND tỉnh phê duyệt; Giám sát đánh giá đầu tư.

13. Về đấu thầu dự án có sử dụng đất: xây dựng danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, xây dựng quy chế thực hiện và tổ chức thực hiện công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

14. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.

15. Tổ chức và hoạt động phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư do Trưởng phòng phân công cụ thể và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở.

Điện thoại liên lạc   0251.3822510

 


1.Phó Trưởng phòng

- Họ và tên:     Phan Trung Hưng Hà

- Ngày tháng năm sinh: 05/11/1971

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.3822510

 + Di động      0913.655.147

- Email: hapth@dongnai.gov.vn​

 

2. Phó Trưởng phòng

- Họ và tên:     Đào Công Tùng

- Ngày tháng năm sinh: 1978

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.3822.510

 + Di động      0918.334.262

- Email: tungdc@dongnai.gov.vn

 

 

5) Phòng Kinh tế đối ngoại: 

Tham mưu Ban Giám đốc Sở:

1. Về lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI):

a) Tham mưu xử lý hồ sơ cấp, điều chỉnh, chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài (ngoài các khu công nghiệp).

b) Tham mưu giải quyết thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh.

c) Tham mưu, theo dõi, tổng hợp hồ sơ ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án sau khi được cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự đầu tư nước ngoài thuộc phạm vi ngoài khu công nghiệp.

d) Tham mưu, tổng hợp về các chính sách khuyến khích đầu tư, danh mục dự án mời gọi đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài.

e) Tham mưu, theo dõi, tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất và các mô hình kinh tế tương đương.

g) Hướng dẫn thủ tục đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài; báo cáo đề xuất Ban Giám đốc giải quyết các khó khăn vướng mắc của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực đăng ký đầu tư.

h) Tổng hợp số liệu thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh, báo cáo theo định kỳ về tình hình đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh và các báo cáo khác liên quan đến đầu tư nước ngoài, đăng thông tin về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài lên website của Sở định ký hàng tháng.

2. Công tác giám sát đánh giá dự án đầu tư đối với dự án FDI được cấp giấy chứng nhận đấu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

a) Tham mưu trình kế hoạch giám sát đánh giá đầu tư (dự án FDI) hằng năm.

b) Triển khai thực hiện công tác giám sát, đánh giá dự án FDI theo kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt.

c) Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch giám sát đánh giá dự án FDI; đề xuất giải quyết khó khăn vướng mắc của nhà đầu tư nước ngoài và xử lý dự án chậm triển khai.

3. Công tác xúc tiến đầu tư:

a) Tham mưu chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh hàng năm.

b) Tổ chức thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư theo chương trình được duyệt.

c) Báo cáo hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh theo định kỳ.

4. Tham gia góp ý kiến dự án đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; tổng hợp báo cáo tình hình quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo định kỳ.

5. Tham mưu, thẩm định các dự án đối tác công tư (PPP) có yếu tố nước ngoài:

a) Tổng hợp, thẩm định dự án đầu tư theo hình thức (PPP): tổng hợp, thẩm định đề xuất dự án; công bố dự án đầu tư; thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức (PPP) trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt.

b) Theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện, tham mưu UBND tỉnh xử lý vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án PPP.

6. Thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài.

7. Tham mưu tổng hợp các hoạt động hợp tác kinh tế đối với các địa phương, tổ chức, cá nhân nước ngoài.

8. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.

9. Tổ chức và hoạt động phòng Kinh tế đối ngoại do Trưởng phòng phân công.

  Điện thoại liên lạc:  0251.3827116

 

1. Trưởng phòng

- Họ và tên:     Trần Thị Xuân

- Ngày tháng năm sinh: 23/3/1965

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan    0251.3827.116

 + Di động     0909.187.406

- Email: xuantt@dongnai.gov.vn


2. Phó Trưởng phòng

- Họ và tên:     Phan Thị Khánh Phương

- Ngày tháng năm sinh: 1985

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.3827.116

 + Di động      0968789979

- Email: phuongptk@dongnai.gov.vn

3. Phó Trưởng phòng

- Họ và tên:     Trần Anh Thái

- Ngày tháng năm sinh: 1973

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.3840.177

 + Di động     0913.690.568

 - Email: thaita@dongnai.gov.vn

 

6) Phòng Đăng ký kinh doanh:  

Tham mưu, giúp Ban Giám đốc Sở:

1. Trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng và các loại hình khác theo quy định của pháp luật.

2. Hướng dẫn cá nhân, tổ chức về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh.

3. Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng báo cáo về tình hình hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã; đôn đốc việc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật.

4. Trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, nội dung ghi trong giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng khi cần thiết.

5. Yêu cầu doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng và các loại hình khác tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện không có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, đồng thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật

6. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng) theo quy định của Luật Hợp tác xã.

7.  Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; thực hiện việc chuẩn hóa dữ liệu, số hóa dữ liệu, cập nhật dữ liệu đăng ký doanh nghiệp tại địa phương sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

8. Phối hợp với các ngành kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm sau đăng ký thành lập của các doanh nghiệp tại địa phương; đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

9. Cung cấp thông tin về doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng và các loại hình khác trong phạm vi địa phương quản lý cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức và cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

10. Tư vấn, hỗ trợ lập hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo yêu cầu của người thành lập doanh nghiệp theo nội dung Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt.

11. Hướng dẫn cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, hợp tác xã.

12. Trực tiếp điều hành hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo quy định của UBND tỉnh.

13. Tổ chức thu, nộp, quản lý phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp, lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định.

14. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong công tác đăng ký kinh doanh, đồng thời kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

15. Quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ và tài sản được giao đảm bảo đầy đủ, an toàn và theo đúng quy định.

16. Tham mưu Ban Giám đốc Sở xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; các văn bản khác thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao để Ban Giám đốc Sở xem xét, ban hành hoặc trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

17. Tham mưu Ban Giám đốc Sở trong công tác thực hiện cải cách hành chính về đăng ký kinh doanh, thường xuyên rà soát các quy định không còn phù hợp hoặc bổ sung các quy định mới về đăng ký kinh doanh để tham mưu cho Ban Giám đốc Sở kiến nghị UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh.

18. Tham mưu xử lý các hồ sơ lấy ý kiến cấp thẻ APEC của các doanh nghiệp.

19. Quản lý, sử dụng và bảo quản con dấu của Phòng Đăng ký kinh doanh đúng quy định pháp luật.

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.

21. Tổ chức và hoạt động của phòng Đăng ký kinh doanh do Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh phân công cụ thể và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở.​

Điện thoại liên lạc   0251.8850777

 

1. Trưởng phòng

- Họ và tên:     Đoàn Thị Ngọc Vân

- Ngày tháng năm sinh: 20/10/1972​

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.8850.777

 + Di động      0912.169.322

- Email: vandtn@dongnai.gov.vn

 

2. Phó Trưởng phòng

- Họ và tên:     Phan Huy Toàn​

- Ngày tháng năm sinh: 1980

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.8850.777

 + Di động      0936.397.988

- Email: toanph@dongnai.gov.vn

 phtoan.jpeg

3. Phó Trưởng phòng

- Họ và tên:    Đỗ Quốc Thịnh 

- Ngày tháng năm sinh: 1974

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan    0251.8850.777

 + Di động      0903.929.554

- Email: thinhdq@dongnai.gov.vn

phtoan.jpeg


7) Thanh tra Sở:   

Tham mưu Ban Giám đốc Sở:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở.

2. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở;

3. Hướng dẫn, kiểm tra các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra.

4. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan và các quy định của pháp luật về Kế hoạch và Đầu tư, theo sự phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh. Nội dung Thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hàng năm (hoặc đột xuất nếu có) được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Xử lý các vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực công tác được giao theo quy định và báo cáo kết quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

6. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền những quy định trái với văn bản pháp luật của Nhà nước được phát hiện qua hoạt động thanh tra.

7. Hàng năm xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

8. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, công tác tiếp công dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

9. Đầu mối tham mưu giúp Giám đốc Sở tổ chức tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân; nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; phối hợp với Văn phòng Sở để thống nhất lịch tiếp công dân, tiếp doanh nghiệp định kỳ của Ban Giám đốc Sở.

10. Tham gia các đoàn kiểm tra, thanh tra khi có yêu cầu của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

11. Chủ trì, phối hợp Văn phòng Sở xây dựng kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính và thực hiện theo kế hoạch được phê duyệt, tổng hợp báo cáo theo quy định; tổng hợp kết quả thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác cải cách hành chính.

12. Chủ trì thực hiện kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, trách nhiệm người đứng đầu. Kiểm tra, xử lý cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong Sở chấp hành nội quy, quy chế làm việc, quy định pháp luật.

Theo dõi, thực hiện công tác đánh giá công vụ cơ quan hàng tuần, 6 tháng, năm; thực hiện đánh giá công vụ giữa các cơ quan

13. Là đầu mối của Sở trong việc phối hợp công tác với Cổng tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp (Tổng đài 1022).

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.

15. Tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở do Chánh Thanh tra phân công cụ thể và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở.

Điện thoại liên lạc: 0251.3825694

 

1. Chánh Thanh tra​

- Họ và tên:     Nguyễn Hùng Hải

- Ngày tháng năm sinh: 1978

- Điện thoại liên lạc:   

 + Cơ quan     0251.3822.505 

 + Di động      0919.894.199

- Email: hainh@dongnai.gov.vn

   


9) Trung tâm tư vấn Hỗ trợ doanh nghiệp:

1. Thực hiện các dịch vụ tư vấn, lập hồ sơ theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức về đăng ký doanh nghiệp:

- Thành lập, tạm ngừng, giải thể doanh nghiệp.

- Đăng ký, tạm ngừng, giải thể hoạt động chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng giao dịch.

- Đăng ký cho các loại hình khác theo quy định của pháp luật: Tổ chức khoa học, Liên hiệp Hợp tác xã, Hợp tác xã, ....

- Bổ sung, thay đổi, cập nhật nội dung đăng ký doanh nghiệp.

2. Khắc con dấu doanh nghiệp.

3. Đại diện ủy quyền của cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục về đăng ký doanh nghiệp theo hợp đồng dịch vụ và đương nhiên chấm dứt đại diện ủy quyền khi thanh lý hợp đồng.

4. Thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo ủy quyền hoặc hợp đồng của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

5. Thực hiện hoặc liên kết với các cơ sở đào tạo tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn ngày về khởi sự doanh nghiệp và Quản trị doanh nghiệp.

6. Tập huấn bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế, phổ biến, cung cấp thông tin về chế độ chính sách của nhà nước liên quan đến doanh nghiệp.

7. Tổ chức khảo sát tìm hiểu thực tế cho cán bộ quản lý, người lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật.

8. Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh tiếp cận và thực hiện có hiệu  quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Chính phủ.

9. Quản lý, sử dụng và bảo quản con dấu của Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ Doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật.

10. Tổ chức và hoạt động của Trung tâm tư vấn Hỗ trợ doanh nghiệp do Giám đốc Trung tâm phân công cụ thể và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở.

11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.​ 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn